Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

เมือง

3.70 - 3.95

3.45 - 3.55

ปักธงชัย

3.90

3.50

สีคิ้ว

3.90 - 4.35

3.65 - 3.85

หนองบุญมาก

3.75 - 4.00

3.45 - 3.70

ครบุรี

3.80

3.50

เสิงสาง

3.80 - 4.30

3.40 - 3.95

พิมาย

4.00

3.65

ด่านขุนทด

3.90 - 4.10 3.40 - 3.60

ขามทะเลสอ

4.10

3.60

ชุมพวง

3.90 - 4.00

3.60-3.65

บัวใหญ่

3.85

3.60

กำลังการผลิตเฉลี่ย

78%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.20ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


8.00 - 8.30
 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

เมือง

3.70 - 3.95

3.45 - 3.55

ปักธงชัย

3.90

3.50

สีคิ้ว

3.90 - 4.35

3.65 - 3.85

หนองบุญมาก

3.75 - 4.00

3.50 - 3.70

ครบุรี

3.80

3.50

เสิงสาง

3.80 - 4.30

3.40 - 3.95

พิมาย

4.00

3.65

ด่านขุนทด

3.90 - 4.10 3.40 - 3.60

ขามทะเลสอ

4.10

3.60

ชุมพวง

3.90 - 4.00

3.60-3.65

บัวใหญ่

3.85

3.60

กำลังการผลิตเฉลี่ย

75%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.20ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


8.00 - 8.30
 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

เมือง

3.70 - 3.95

3.45 - 3.55

ปักธงชัย

3.95

3.55

สีคิ้ว

3.90 - 4.35

3.65 - 3.85

หนองบุญมาก

3.70 - 4.00

3.45 - 3.70

ครบุรี

3.80

3.50

เสิงสาง

3.80 - 4.40

3.40 - 4.05

พิมาย

4.00

3.65

ด่านขุนทด

3.90 - 4.10 3.40 - 3.60

ขามทะเลสอ

4.10

3.60

ชุมพวง

3.90 - 4.00

3.60-3.65

บัวใหญ่

3.85

3.60

กำลังการผลิตเฉลี่ย

66%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.20ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


8.00 - 8.30
 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

เมือง

3.70 - 3.95

3.45 - 3.55

ปักธงชัย

3.95

3.55

สีคิ้ว

3.90 - 4.35

3.65 - 3.85

หนองบุญมาก

3.70 - 4.00

3.45 - 3.70

ครบุรี

3.80

3.50

เสิงสาง

3.80 - 4.40

3.40 - 4.05

พิมาย

4.00

3.65

ด่านขุนทด

3.90 - 4.10 3.40 - 3.60

ขามทะเลสอ

4.10

3.60

ชุมพวง

3.90 - 4.00

3.60-3.65

บัวใหญ่

3.85

3.60

กำลังการผลิตเฉลี่ย

66%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.20ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


8.00 - 8.30
 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

เมือง

3.70 - 3.95

3.45 - 3.55

ปักธงชัย

3.95

3.55

สีคิ้ว

3.90 - 4.35

3.65 - 3.85

หนองบุญมาก

3.70 - 4.00

3.45 - 3.70

ครบุรี

3.80

3.50

เสิงสาง

3.80 - 4.40

3.40 - 4.05

พิมาย

4.00

3.65

ด่านขุนทด

3.90 - 4.10 3.40 - 3.60

ขามทะเลสอ

4.10

3.60

ชุมพวง

3.90 - 4.00

3.60-3.65

บัวใหญ่

3.85

3.60

กำลังการผลิตเฉลี่ย

73%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.20ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


8.00 - 8.30
 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Powered by Allweb Technology.