Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 มีนาคม 2567


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

เมือง

3.70 - 3.90

3.40 - 3.50

ปักธงชัย

3.80

3.40

สีคิ้ว

3.70 - 3.85

3.45 - 3.60

หนองบุญมาก

3.65 - 3.95

3.35 - 3.65

ครบุรี

3.80

3.50

เสิงสาง

3.75 - 4.20

3.35 - 3.85

พิมาย

3.95

3.60

ด่านขุนทด

3.90 - 4.00 3.40 - 3.50

ขามทะเลสอ

4.00

3.50

ชุมพวง

3.80 - 3.90

3.50 - 3.55

บัวใหญ่

3.80

3.55

กำลังการผลิตเฉลี่ย

81%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.70ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


8.20 - 8.30
 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 มีนาคม 2567


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

เมือง

3.70 - 3.90

3.40 - 3.50

ปักธงชัย

3.80

3.40

สีคิ้ว

3.70 - 3.85

3.45 - 3.60

หนองบุญมาก

3.65 - 4.05

3.35 - 3.75

ครบุรี

3.80

3.50

เสิงสาง

3.75 - 4.25

3.35 - 3.90

พิมาย

4.00

3.65

ด่านขุนทด

3.90 - 4.00 3.40 - 3.50

ขามทะเลสอ

4.00

3.50

ชุมพวง

3.80 - 3.90

3.50 - 3.55

บัวใหญ่

3.85

3.60

กำลังการผลิตเฉลี่ย

84%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.00ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


8.40 - 8.50
 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 มีนาคม 2567


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

เมือง

3.70 - 3.95

3.45 - 3.55

ปักธงชัย

3.80

3.40

สีคิ้ว

3.70 - 3.85

3.45 - 3.60

หนองบุญมาก

3.65 - 4.05

3.35 - 3.75

ครบุรี

3.80

3.50

เสิงสาง

3.75 - 4.30

3.35 - 3.95

พิมาย

4.00

3.65

ด่านขุนทด

3.90 - 4.00 3.40 - 3.50

ขามทะเลสอ

4.00

3.50

ชุมพวง

3.85 - 3.95

3.55

บัวใหญ่

3.85

3.60

กำลังการผลิตเฉลี่ย

81%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.00ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


8.40 - 8.50
 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 มีนาคม 2567


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

เมือง

3.70 - 3.95

3.45 - 3.55

ปักธงชัย

3.85

3.45

สีคิ้ว

3.70 - 3.85

3.45 - 3.60

หนองบุญมาก

3.65 - 4.05

3.35 - 3.75

ครบุรี

3.80

3.50

เสิงสาง

3.75 - 4.30

3.35 - 3.95

พิมาย

4.00

3.65

ด่านขุนทด

3.90 - 4.00 3.40 - 3.50

ขามทะเลสอ

4.00

3.50

ชุมพวง

3.85 - 3.95

3.55 - 3.60

บัวใหญ่

3.85

3.60

กำลังการผลิตเฉลี่ย

83%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.05 - 4.10ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


8.40 - 8.60
 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6 มีนาคม 2567


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

เมือง

3.70 - 3.95

3.45 - 3.55

ปักธงชัย

3.85

3.45

สีคิ้ว

3.75 - 3.85

3.50 - 3.60

หนองบุญมาก

3.65 - 4.05

3.35 - 3.75

ครบุรี

3.80

3.50

เสิงสาง

3.80 - 4.30

3.40 - 3.95

พิมาย

4.00

3.65

ด่านขุนทด

3.90 - 4.00 3.40 - 3.50

ขามทะเลสอ

4.00

3.50

ชุมพวง

3.85 - 3.95

3.55 - 3.60

บัวใหญ่

3.85

3.60

กำลังการผลิตเฉลี่ย

84%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.10 - 4.15ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


8.40 - 8.60
 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Powered by Allweb Technology.