Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 เมษายน 2567


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

เมือง

3.40

3.00

ปักธงชัย

3.35

2.95

สีคิ้ว

3.45 - 3.50

3.20 - 3.25

หนองบุญมาก

3.15 - 3.45

2.95 - 3.15

ครบุรี

3.25

2.95

เสิงสาง

3.55 - 3.90

3.15 - 3.55

พิมาย

-

-

ด่านขุนทด

3.50 - 3.90 3.00 - 3.40

ขามทะเลสอ

3.85

3.35

ชุมพวง

3.50

3.10

บัวใหญ่

3.40

3.15

กำลังการผลิตเฉลี่ย

60%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.20ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


7.30 - 7.45
 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 เมษายน 2567


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

เมือง

3.20 - 3.40

2.80 - 3.00

ปักธงชัย

3.45

3.05

สีคิ้ว

3.45 - 3.50

3.20 - 3.25

หนองบุญมาก

3.15 - 3.55

2.85 - 3.25

ครบุรี

3.30

3.00

เสิงสาง

3.50 - 3.90

3.15 - 3.55

พิมาย

-

-

ด่านขุนทด

3.50 - 3.90 3.00 - 3.40

ขามทะเลสอ

3.85

3.35

ชุมพวง

3.50

3.10

บัวใหญ่

3.40

3.15

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.20ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


7.35 - 7.50
 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 เมษายน 2567


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

เมือง

3.20 - 3.40

2.80 - 3.00

ปักธงชัย

3.45

3.05

สีคิ้ว

3.45 - 3.50

3.20 - 3.25

หนองบุญมาก

3.15 - 3.55

2.85 - 3.25

ครบุรี

3.20

2.90

เสิงสาง

3.55 - 3.90

3.15 - 3.55

พิมาย

-

-

ด่านขุนทด

3.50 - 3.85 3.00 - 3.35

ขามทะเลสอ

3.85

3.35

ชุมพวง

3.50

3.10

บัวใหญ่

3.40

3.15

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.20ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


7.45 - 7.60
 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 17 เมษายน 2567


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

เมือง

3.20

2.80

ปักธงชัย

3.45

3.05

สีคิ้ว

3.25 - 3.65

3.00 - 3.40

หนองบุญมาก

3.20 - 3.60

2.90 - 3.30

ครบุรี

3.20

2.90

เสิงสาง

3.55 - 3.90

3.15 - 3.55

พิมาย

-

-

ด่านขุนทด

- -

ขามทะเลสอ

3.65

3.15

ชุมพวง

3.50

3.10

บัวใหญ่

3.40

3.15

กำลังการผลิตเฉลี่ย

 

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.20ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


7.60 - 7.70
 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 เมษายน 2567


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

เมือง

3.30 - 3.50

2.90 - 3.10

ปักธงชัย

3.45

3.05

สีคิ้ว

3.25 - 3.65

3.00 - 3.40

หนองบุญมาก

3.15 - 3.65

2.90 - 3.35

ครบุรี

3.35

3.05

เสิงสาง

3.60 - 3.90

3.20 - 3.55

พิมาย

3.55

3.30

ด่านขุนทด

3.50 - 3.85 3.00 - 3.35

ขามทะเลสอ

3.65

3.15

ชุมพวง

3.60

3.20

บัวใหญ่

3.40

3.15

กำลังการผลิตเฉลี่ย

85%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.20ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


7.60 - 7.70
 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Powered by Allweb Technology.