Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 25 มีนาคม 2567


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

เมือง

3.60 - 3.70

3.20 - 3.30

ปักธงชัย

3.75

3.35

สีคิ้ว

3.65 - 3.75

3.40 - 3.50

หนองบุญมาก

3.50 - 3.75

3.20 - 3.45

ครบุรี

3.55

3.25

เสิงสาง

3.75 - 4.00

3.35 - 3.60

พิมาย

3.70

3.45

ด่านขุนทด

3.85 - 4.15 3.35 - 3.65

ขามทะเลสอ

4.00

3.50

ชุมพวง

3.55 - 3.70

3.30

บัวใหญ่

3.75

3.50

กำลังการผลิตเฉลี่ย

86%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.60ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


8.00 - 8.10
 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 มีนาคม 2567


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

เมือง

3.65 - 3.75

3.25 - 3.35

ปักธงชัย

3.75

3.35

สีคิ้ว

3.65 - 3.75

3.40 - 3.50

หนองบุญมาก

3.50 - 3.85

3.20 - 3.55

ครบุรี

3.65

3.35

เสิงสาง

3.75 - 4.00

3.35 - 3.60

พิมาย

3.70

3.45

ด่านขุนทด

3.85 3.35

ขามทะเลสอ

4.00

3.50

ชุมพวง

3.60 - 3.70

3.30 - 3.35

บัวใหญ่

3.75

3.50

กำลังการผลิตเฉลี่ย

78%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.60ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


8.00 - 8.10
 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 มีนาคม 2567


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

เมือง

3.70 - 3.80

3.30 - 3.40

ปักธงชัย

3.75

3.35

สีคิ้ว

3.65 - 3.75

3.40 - 3.50

หนองบุญมาก

3.55 - 3.85

3.25 - 3.55

ครบุรี

3.75

3.45

เสิงสาง

3.75 - 4.05

3.35 - 3.70

พิมาย

3.85

3.50

ด่านขุนทด

3.90 3.40

ขามทะเลสอ

4.00

3.50

ชุมพวง

3.65

3.40

บัวใหญ่

3.75

3.50

กำลังการผลิตเฉลี่ย

76%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.60ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


8.00 - 8.10
 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 มีนาคม 2567


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

เมือง

3.70 - 3.85

3.30 - 3.45

ปักธงชัย

3.80

3.40

สีคิ้ว

3.65 - 3.75

3.40 - 3.50

หนองบุญมาก

3.55 - 3.90

3.25 - 3.60

ครบุรี

3.75

3.45

เสิงสาง

3.75 - 4.15

3.35 - 3.80

พิมาย

3.95

3.60

ด่านขุนทด

3.90 3.40

ขามทะเลสอ

4.00

3.50

ชุมพวง

3.80

3.40 - 3.55

บัวใหญ่

3.80

3.55

กำลังการผลิตเฉลี่ย

81%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.60ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


8.00 - 8.20
 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 มีนาคม 2567


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

เมือง

3.70 - 3.90

3.40 - 3.50

ปักธงชัย

3.80

3.40

สีคิ้ว

3.70 - 3.85

3.45 - 3.60

หนองบุญมาก

3.65 - 3.95

3.35 - 3.65

ครบุรี

3.80

3.50

เสิงสาง

3.75 - 4.20

3.35 - 3.85

พิมาย

3.95

3.60

ด่านขุนทด

3.90 - 4.00 3.40 - 3.50

ขามทะเลสอ

4.00

3.50

ชุมพวง

3.80 - 3.90

3.50 - 3.55

บัวใหญ่

3.80

3.55

กำลังการผลิตเฉลี่ย

81%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.70ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


8.20 - 8.30
 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Powered by Allweb Technology.