Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 26   ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้นระหว่างวันที่ 16 - 30 กันยายน 2561   ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 25   ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้นระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2561 ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 24   ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้นระหว่างวันที่ 16-30 สิงหาคม 2561   ...  --อ่านต่อ--
สรุปผลการสำรวจทบทวนฯ ปี 2560/61สรุปผลการสำรวจทบทวนฯ ปี 2560/61สายที่ 2  ราชอาณาจักรกัมพูชา - สปป.ลาว - สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2561 ...  --อ่านต่อ--
ขอเชิญร่วมงาน "งานวันมันสำปะหลังโคราช 2561" KORAT TAPIOCA FAIR 2018  8 - 13 ก.ค. 2561ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  ...  --อ่านต่อ--
Download Speakers & Presentation world tapioca conference 2018 Speakers & Presentation  Mr.Simon Bentley [ Download Presentation PDF] 27-06-2018  Mr.Surapong Saengsiripongpun [ Download Presentation PDF] 27-06-2018  Mr.Boonchai Srichaiyongpanich [ Download Presentation PDF]28-06-2018  Mr.Kuakoon Piyachomkwan, Ph.D. [ Download Presentation PDF]28-06-20...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 23   ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้นระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561   ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 20   ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้นระหว่างวันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2561    ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 19   ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้นระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2561        ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 17   ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้นระหว่างวันที่ 1-15 ฑพฤษภาคม 2561    ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 16   ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้นระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2561   ...  --อ่านต่อ--
การประชุมคณะทำงานสำรวจมันฯ 4 สมาคมฯเรียน ท่านสมาชิก               ในวันนี้ (27 มี.ค.2561) เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย กรุงเทพฯ มีการประชุม คณะทำงานสำรวจมันฯ 4 สมาคมฯ และได้กำหนดวันเดินทางของคณะสำรวจฯ ไว้ดังนี้.- - ระหว่าง วันที่ 3-8 มิถุนายน 2561 เป็นการสำรวจทบทวนปริมาณผลผลิตมันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2560/25...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 15   ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้นระหว่างวันที่ 1 - 15 เมษายน 2561   ...  --อ่านต่อ--
ประเด็นการประชุมหารือแนวทางป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น.ณ ห้อง 301 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...  --อ่านต่อ--
การเจาะน้ำบาดาลและกาลใช้น้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520  เรียน ท่านสมาชิก สำนักงานสมาคมฯ ขอแจ้งหนังสือ ที่ ทส 0733/827 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561 เรื่อง การเจาะน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 จาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มายังท่านสมาชิก เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการ ดังรายละเอียดตามไฟล์หนังสือแนบมา ...  --อ่านต่อ--
นายกและผู้แทน 4 สมาคมการค้ามันสำปะหลัง เข้าพบแสดงความยินดีกับ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เมื่อวันจัทนทร์ที่ 12 มีนาคม 2561นายกและผู้แทน 4 สมาคมการค้ามันสำปะหลัง เข้าพบแสดงความยินดีกับนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรายงานข้อมูลสถานการณ์ค้ามันสำปะหลัง        ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 14        ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้นระหว่างวันที่ 6 - 31 มีนาคม 2561 ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 13        ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้นระหว่างวันที่ 3-15 มีนาคม 2561 ...  --อ่านต่อ--
การเลื่อนเวลาการประชุมพิจารณาส่งออกฯ        สมาคมฯ ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย (23 ก.พ.61) ในเรื่องการเลื่อนเวลาการประชุมพิจารณาส่งออกฯ และแก้ไขกำหนดช่วงระยะเวลาในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 12        ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้นระหว่างวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2561 ...  --อ่านต่อ--
“คู่มือการจัดการ ปัญหาศัตรูมันสำปะหลัง แบบผสมผสาน”“คู่มือการจัดการ ปัญหาศัตรูมันสำปะหลัง แบบผสมผสาน” จำนวน 149 หน้า โดย สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตรCr. คุณกุหลาบ สุตะภักดี/ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดาวน์โหลดไฟล์ 1-29 >>>>>> ดาวน์โหลดไฟล์ 30-67 >>>>>> ดาวน์โหลดไฟล์ 68...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 11        ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 ...  --อ่านต่อ--
โปสเตอร์ และป้ายไวนิล รณรงค์พี่น้องเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังยุค 4.0 บริหารจัดการต้นพันธุ์มันสำปะหลัง  ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์ ขนาด 30x42 cm. >>>>> ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์ ขนาด 42x60 cm. >>>>> ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์ ขนาด 60x85 cm. >>>>> ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์ ขนาด 100x125 cm. >>>>>   ดาวน์โหลดไฟล์ป้ายไวนิล ขนาด 100x200 cm. >>>&g...  --อ่านต่อ--
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง 2560/61"  รอบรู้คู่ชาวไร่มันสำปะหลัง โดย ซ กรมการค้าภายใน วิสาหกิจไหนสนใจรับสนับสนุนเครื่องสับมันสำปะหลังขนาดเล็ก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในโปสเตร์   ...  --อ่านต่อ--
การจัดงานนิทรรศการอาหารสัตว์นานาชาติ (TUYEM)เรียน ท่านสมาชิก สมาคมฯ ขอประชาสัมพันธ์ การจัดงานนิทรรศการอาหารสัตว์นานาชาติ (TUYEM) ระหว่าง วันที่ 25-30 เมษายน 2561 ณ เมืองอันตัลยา ประเทศตุรกี รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบมา ทั้งนี้ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ เข้าร่วมคณะเดินทางไปร่วมงานนิทรรศการดังกล่าว โดยผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ติดต่อสมัคร...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 10        ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ระหว่างวันที่ 16 - 30 มกราคา 2561   ...  --อ่านต่อ--
_ดาวน์โหลดโปสเตอร์ และป้ายไวนิล รณรงค์พี่น้องเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังยุค 4.0 บริหารจัดการต้นพันธุ์มันสำปะหลัง_  ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์ ขนาด 30x42 cm. >>>>> ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์ ขนาด 42x60 cm. >>>>> ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์ ขนาด 60x85 cm. >>>>> ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์ ขนาด 100x125 cm. >>>>>   ดาวน์โหลดไฟล์ป้ายไวนิล ขนาด 100x200 cm. >>>&g...  --อ่านต่อ--
รายงานผลการติดตามภาวะการผลิตมันสำปะหลังฤดูการผลิต 2560/61 ระหว่างวันที่ 22-25ธันวาคม2560เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกของประเทศไทย ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 9  ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ระหว่างวันที่ 1 - 15 มกราคา 2561 ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 8.  ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ระหว่างวันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2560 ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 7  ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2560     ...  --อ่านต่อ--
เข้าพบแสดงความยินดีกับ ปลัดกระทรวงพาณิชย์    วันนี้ (23 พ.ย.60) เวลา 15:00 น. ที่ กระทรวงพาณิชย์              นายก 4 สมาคมฯ และท่านประธานมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันเข้าพบแสดงความยินดีกับ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ คนใหม่ คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค และการรายงานข้อมูลสถานการณ์ผลิตมันสำปะหลัง ฤดูการผลิต ปี 2560/2561 รวมทั้ง ส...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 6      ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2560   ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 5      ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2560  ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 4      ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ระหว่างวันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2560          ตามที่ คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ได้ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 4 โดยขอความรวมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นไม่ควรขายต่ำกว่าราคาตันละ 184 เหรียญ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 3      ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ระหว่างวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2560          ตามที่ คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ได้ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 3 โดยขอความรวมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นไม่ควรขายต่ำกว่าราคาตันละ 181 เหรียญส...  --อ่านต่อ--
สรุปผลการสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2560/61       ด้วยคณะติดตามภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง 4 สมาคมฯ ร่วมกับ สำนักงานเศรฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลังฤดูการผลิตปี 2560/61 ระหว่างวันที่ 6 - 12 กันยายน 2560 ในพื้นที่ภาคเหนื...  --อ่านต่อ--
ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย        เรื่อง การประกาศราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 2ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 2560          ตามที่ คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ได้ประกาศราคา และขอความร่วมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นไม่ควรขายต...  --อ่านต่อ--
แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง 2560/61            ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 อนุมัติแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง 2560/61 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ รวม 14 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 551.659 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตและรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง รวมทั้งเพื่อให้ส่งเสริมและพัฒนาสินค้ามันสำปะห...  --อ่านต่อ--
การส่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ    ดาวน์โหลดรายละเอียด>>>>>>>   กรมการค้าภายใน ขอเรียนว่า คณะกรรมการ กกร. ได้ออกประกาศ  ฉบับที่ 48 พ.ศ.2560 ให้ผู้ประกอบการรับซื้อหรือจำหน่ายมันเส้น ผู้ครอบครองมันเส้นตั้งแต่สิบห้าเมกตริกตันขึ้นไปแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับราคซื้อ ราคาจำหน่าย ปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสิ...  --อ่านต่อ--
การจัดกิจกรรมการเดินทางไปเจรจาและขยายตลาดสินค้ามันสำปะหลังในประเทศสาธารณรัฐตุรกี            ด้วยกรมการค้าต่างประเทศ มีกำหนดจัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนเดินทางไปเจรจาและขยายตลาดการค้ามันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลัง ณ ประเทศสาธารณะรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 25 - 29 กันยายน 2560 โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ (นายวินิฉัย แจ่มแจ้ง) เป็นหัวหน้าคณะ ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด>...  --อ่านต่อ--
ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่องราคาส่งออกมันเส้น        เรื่อง ราคาสง่ออกมนั เส้นระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2560คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลติภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ประุชเมื่อวันที่ 29 สงิหาคม 2560 ได้มีมติขอความร่วมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นไม่ควรขายต่ำกว่าราคาตันละ 176 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี.เกาะสีชัง   ดาวน์โหลดไฟล์>>>> ประกาศคณะก...  --อ่านต่อ--
หนังสือชี้แจงการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย  สืบเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศได้หารือร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับมัน สำปะหลัง 3 สมาคม ได้แก่สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์ม์ันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกี่ยวกับปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบกับปัญหาราคามันสำ...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

ข่าวกิจกรรมของสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คลิกที่หัวข้อหรือ "อ่านต่อ" เพื่ออ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด
Powered by Allweb Technology.