Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

อุบลโมเดล คว้ารางวัลเลิศรัฐภาคประชาชนมีส่วนร่วม  กรมวิชาการเกษตร ปลื้ม อุบลโมเดล เข้าตาคว้ารางวัลเลิศรัฐ ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ชี้โมเดลโดดเด่นด้านความร่วมมือได้รับประโยชน์ร่วมกันทุกภาคส่วน สร้างเกษตรกรต้นแบบผลิตมันสำปะหลังคุณภาพ 4 อำเภอจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมขยายผลต่อยอดพุ่งอีก 15 อำเภอ ชูเป็นโมเดลความร่วมมือภายใต้แนวคิดลดต้...  --อ่านต่อ--
"โรคใบด่างมันสำปะหลัง" เป็นแล้วไม่หาย ต้องทำลายอย่างเดียวเชิญชวนเพื่อนสมาชิก หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ  ดาวน์ไฟล์ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "โรคใบด่างมันสำปะหลัง"  เตือนภัยพี่น้องเกษตรกรให้สำรวจตรวจแปลง หากพบต้นที่เป็นโรคให้รีบแจ้งเกษตรตำบล เกษรอำเภอ หน่วยงานกรมวิชาการด่วน  เพื่อป้องกันและรักษาผลผลิตทางกาเกษตร ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น   ...  --อ่านต่อ--
"หยุด ขุดมันอ่อนก่อนจะหมดตัว" เชิญชวนสมาชิกดาวน์โหลดโปสเตอร์รณรงค์ เพื่อเตือนภัยพี่น้องชาวไร่มัน...  --อ่านต่อ--
ระวัง!!! เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอยและไรแดง เตือนภัยเกษตรกรผู้ปลูกมันฯเตือนพี่น้องเกษตรกรระวัง!!! "เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอยและไรแดง"แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก ป้องกันโรคและแมลงสู้ภัยแล้งเลือกท่อนพันธุ์สะอาด จากแหล่งเชื่อถือได้ดูแลรักษาตันพันธุ์ให้แข็งแรง เลือกตันพันธุ์อายุ 10-12 เดือน ตัดไว้ไม่เกิน 15 วันป้องกันแมลงติดมากับท่อนพันธุ์ ควรแช่สารเคมีที่แนะนำประมาณ  10-15 นาที ก่อ...  --อ่านต่อ--
ประชุมส่งเสริมและพัฒนาเคร่อข่ายมันสำปะหลัง                                    วันนี้ เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุม สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายภาสกร สุรมูล บ.เยนเนรัลสตาร์ช เลขาธิการสมาคมฯ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “แนวโน้มสถานการณ์ และทิศทางตลาดการค้ามันสำปะหลัง” กับตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรมันสำปะหลังกลุ่มพ...  --อ่านต่อ--
ประกาศกรมวิชาการเกษตร ตอนที่ 54 ง พิเศษ (4 มีนาคม 2562) ฉบับ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องเงื่อนไขการนำเข้ามันสำปะหลัง และการนำผ่านมันสำปะหลัง 3 ประเทศ (เมียนมา/กัมพูชา/สปป.ลาว) และสิ่งต้องห้ามที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ.2562    เรียน ท่านสมาชิก                    เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกรมวิชาการเกษตร ตอนที่ 54 ง พิเศษ (4 มีนาคม 2562) ฉบับ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องเงื่อนไขการนำเข้ามันสำปะหลัง และการนำผ่านมันสำปะหลัง 3 ประเทศ (เมียนมา/กัมพูชา/สปป.ลาว) และสิ่งต้องห้ามที่ผ่านการวิเคราะห์ความ...  --อ่านต่อ--
ประกาศ/ระเบียบ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง    ดาวน์โหลด>>>> คำชี้แจง_มันสำปะหลัง ดาวน์โหลด>>>> ฉบับที่ 14 ดาวน์โหลด>>>> ฉบับที่ 15 ดาวน์โหลด>>>> ฉบับที่ 48 ดาวน์โหลด>>>> ฉบับที่ 51 ดาวน์โหลด>>>> ระเบียบ สกกร. มันสำปะหลัง ดาวน์โหลด>>>> สกกร. ฉบับที่...  --อ่านต่อ--
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่15 พ.ศ.2562 ปรระกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ฉบับที่15 พ.ศ.2562 เรื่อง การแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บและจัดทำบัญชีคุมสินค้ามันเส้น สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คลิก>>>>  ...  --อ่านต่อ--
4 สมาคม เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจากประกาศ 177             เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ กระทรวงพาณิชย์          4 สมาคม เข้าพบ คุณชุติมา บุณยประภัศร รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธาน นบมส. เพื่อหารือและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจากประกาศ 177          สรุปการเข้าพบฯ ท่านรับทราบ และเข้าใจปัญหาที่ผู้ประกอบการก...  --อ่านต่อ--
เตรียมนำข้อมูลแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบ จากประกาศระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยการกำกับดูแลตรวจสอบกักกันธัญพืชนำเข้าส่งออก หมายเลข 177 ของหน่วยงานจีน นำเสนอต่อ ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.)                     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย กรุงเทพฯ นายสมบูรณ์ วัฒนวานิชย์กุล นายกสมาคมฯ นายสมชาย ศรีตระกูล ที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมกับนายกและผู้แทนคณะทำงาน 4 สมาคมฯ เพื่อเตรียมนำข้อมูลแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบ จ...  --อ่านต่อ--
สมาคมมันภาคอีสาน” ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  “สมาคมมันภาคอีสาน” ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ         เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นายสมบูรณ์ วัฒนวานิชย์กุล นายกสมาคมฯ และผู...  --อ่านต่อ--
ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) และคณะ...           วันนี้ (17 ม.ค. 2562) เวลา 10.30 น. ณ หอประชุม สหกรณ์การเกษตรปากช่อง จำกัด อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               นายภาสกร สุรมูล เลขาธิการสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับมอบหมายจาก นายสมบูรณ์ วัฒนวานิชย์กุล นายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกร...  --อ่านต่อ--
ร่วมพิธีเปิดงานวันรวมใจชาวไร่มันสำปะหลัง ปี 2561       เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ หอประชุม โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นายประพันธ์ เขียนนอก ผู้จัดการสมาคมฯ ได้รับมอบหมายจากท่านนายกสมาคมฯ (นายสมบูรณ์ วัฒนวานิชย์กุล) เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันรวมใจชาวไร่มันสำปะหลัง ปี 2561 จัดขึ้นโดย บจก.ราชสีมา...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 31 ประกาศคณะกรรมการกลางร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคามันเส้นส่งออกระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 ...  --อ่านต่อ--
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส SLCMV        กรมวิชาการเกษตร ได้จัดทำข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส SLCMV  เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ คลิกดาวน์โหลด>>คู่มือการสำรวจและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำป...  --อ่านต่อ--
การประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 30ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคามันเส้นส่งออกระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2561     ...  --อ่านต่อ--
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Field day)  เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Field day)เรื่อง“การเรียนรู้โรคแมลงและเตรียมป้องกัน ไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง CMD”วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา     ดาวน์โหลด>>>>คู่มือการสำรวจและเฝ้าระวัง...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 28   ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้นระหว่างวันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2561   ...  --อ่านต่อ--
การประชุมคณะอำนวยการและคณะทำงานความร่วมมือเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังในประเทศไทย      วันนนี้ (4 ตุลาคม 2561) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร คุณสมบูรณ์ วัฒนวานิชย์กุล นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณธิดารัตน์ รอดอนันต์ อุปนายก คุณประพันธ์ เขียนนอก ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมคณะอำนวยก...  --อ่านต่อ--
เกษตรจังหวัดโคราช สั่งคุมเข้ม เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง    วันนี้ (2 ตุลาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้เรียกประชุมเกษตรกรอำเภอ ทั้ง 32 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และได้มอบหมายให้เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สถานการณ์ของโรคใบด่างมันสำปะหลัง...  --อ่านต่อ--
เตือนภัยการระบาด “โรคใบด่างมันสำปะหลัง”เรียน ท่านสมาชิก ด้วย ท่านเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (นายวิบูลย์ ไชยวรรณ) ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2561 แจ้งท่านนายอำเภอ ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เตือนภัยการระบาด “โรคใบด่างมันสำปะหลัง” โดยขอให้เกษตรอำเภอ ประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุม ทุกการประชุม ผ่านผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ...  --อ่านต่อ--
การสัมมนา เรื่อง โรคใบด่างมันสำปะหลัง        ด้วยสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง โรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลัง การเฝ้าระวังและหมั่นตรวจแปลงเพาะปลูกมันสำปะหลัง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติเมื่อพบโรคดังกล่าว เพื่อให้สามารถป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงที       ใน...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 26   ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้นระหว่างวันที่ 16 - 30 กันยายน 2561   ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 25   ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้นระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2561 ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 24   ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้นระหว่างวันที่ 16-30 สิงหาคม 2561   ...  --อ่านต่อ--
สรุปผลการสำรวจทบทวนฯ ปี 2560/61สรุปผลการสำรวจทบทวนฯ ปี 2560/61สายที่ 2  ราชอาณาจักรกัมพูชา - สปป.ลาว - สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2561 ...  --อ่านต่อ--
ขอเชิญร่วมงาน "งานวันมันสำปะหลังโคราช 2561" KORAT TAPIOCA FAIR 2018  8 - 13 ก.ค. 2561ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  ...  --อ่านต่อ--
Download Speakers & Presentation world tapioca conference 2018 Speakers & Presentation  Mr.Simon Bentley [ Download Presentation PDF] 27-06-2018  Mr.Surapong Saengsiripongpun [ Download Presentation PDF] 27-06-2018  Mr.Boonchai Srichaiyongpanich [ Download Presentation PDF]28-06-2018  Mr.Kuakoon Piyachomkwan, Ph.D. [ Download Presentation PDF]28-06-20...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 23   ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้นระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561   ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 20   ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้นระหว่างวันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2561    ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 19   ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้นระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2561        ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 17   ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้นระหว่างวันที่ 1-15 ฑพฤษภาคม 2561    ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 16   ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้นระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2561   ...  --อ่านต่อ--
การประชุมคณะทำงานสำรวจมันฯ 4 สมาคมฯเรียน ท่านสมาชิก               ในวันนี้ (27 มี.ค.2561) เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย กรุงเทพฯ มีการประชุม คณะทำงานสำรวจมันฯ 4 สมาคมฯ และได้กำหนดวันเดินทางของคณะสำรวจฯ ไว้ดังนี้.- - ระหว่าง วันที่ 3-8 มิถุนายน 2561 เป็นการสำรวจทบทวนปริมาณผลผลิตมันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2560/25...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 15   ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้นระหว่างวันที่ 1 - 15 เมษายน 2561   ...  --อ่านต่อ--
ประเด็นการประชุมหารือแนวทางป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น.ณ ห้อง 301 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...  --อ่านต่อ--
การเจาะน้ำบาดาลและกาลใช้น้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520  เรียน ท่านสมาชิก สำนักงานสมาคมฯ ขอแจ้งหนังสือ ที่ ทส 0733/827 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561 เรื่อง การเจาะน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 จาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มายังท่านสมาชิก เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการ ดังรายละเอียดตามไฟล์หนังสือแนบมา ...  --อ่านต่อ--
นายกและผู้แทน 4 สมาคมการค้ามันสำปะหลัง เข้าพบแสดงความยินดีกับ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เมื่อวันจัทนทร์ที่ 12 มีนาคม 2561นายกและผู้แทน 4 สมาคมการค้ามันสำปะหลัง เข้าพบแสดงความยินดีกับนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรายงานข้อมูลสถานการณ์ค้ามันสำปะหลัง        ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 14        ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้นระหว่างวันที่ 6 - 31 มีนาคม 2561 ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 13        ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้นระหว่างวันที่ 3-15 มีนาคม 2561 ...  --อ่านต่อ--
การเลื่อนเวลาการประชุมพิจารณาส่งออกฯ        สมาคมฯ ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย (23 ก.พ.61) ในเรื่องการเลื่อนเวลาการประชุมพิจารณาส่งออกฯ และแก้ไขกำหนดช่วงระยะเวลาในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 12        ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้นระหว่างวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2561 ...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

ข่าวกิจกรรมของสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คลิกที่หัวข้อหรือ "อ่านต่อ" เพื่ออ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด
Powered by Allweb Technology.