Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.40 - 2.55

2.08 - 2.15

ปักธงชัย

2.50

2.10

สีคิ้ว

2.45 - 2.55

2.20 - 2.30

หนองบุญมาก

2.40 - 2.55

2.10 - 2.30

ครบุรี

2.50

2.20

เสิงสาง

2.50 - 2.90

2.10 - 2.55

พิมาย

2.35

2.10

ด่านขุนทด

2.60 - 2.75

2.15 - 2.35

ขามทะเลสอ

2.45

2.05

ชุมพวง

2.45

2.20

กำลังการผลิตเฉลี่ย

74%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.40 - 3.50

ชลบุรี

3.20 - 3.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 

 5.90  - 6.20

 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง ประจำสัปดาห์

วันที่

ราคาภายใน

(บาท/กก.)

      ราคาส่งออก F.O.B.

      (เหรียญสหรัฐ/ตัน)

 

18 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

12.60

 

               435

 
                      ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.40 - 2.60

2.10 - 2.20

ปักธงชัย

2.50

2.10

สีคิ้ว

2.45 - 2.55

2.20 - 2.30

หนองบุญมาก

2.45 - 2.55

2.15 - 2.30

ครบุรี

2.50

2.20

เสิงสาง

2.50 - 2.90

2.10 - 2.55

พิมาย

2.35

2.10

ด่านขุนทด

2.65 - 2.75

2.15 - 2.35

ขามทะเลสอ

2.45

2.05

ชุมพวง

2.45

2.20

กำลังการผลิตเฉลี่ย

74%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.40 - 3.50

ชลบุรี

3.20 - 3.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 

 5.90  - 6.20

 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง ประจำสัปดาห์

วันที่

ราคาภายใน

(บาท/กก.)

      ราคาส่งออก F.O.B.

      (เหรียญสหรัฐ/ตัน)

 

18 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

12.60

 

               435

 
                      ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.45 - 2.60

2.10 - 2.20

ปักธงชัย

2.50

2.10

สีคิ้ว

2.45 - 2.55

2.20 - 2.30

หนองบุญมาก

2.45 - 2.55

2.15 - 2.30

ครบุรี

2.50

2.20

เสิงสาง

2.50 - 2.90

2.10 - 2.55

พิมาย

2.35

2.10

ด่านขุนทด

2.65 - 2.75

2.15 - 2.35

ขามทะเลสอ

2.45

2.05

ชุมพวง

2.45

2.20

กำลังการผลิตเฉลี่ย

69%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.40 - 3.50

ชลบุรี

3.20 - 3.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 

 5.90  - 6.20

 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง ประจำสัปดาห์

วันที่

ราคาภายใน

(บาท/กก.)

      ราคาส่งออก F.O.B.

      (เหรียญสหรัฐ/ตัน)

 

11 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

12.70

 

               445

 
                      ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.45 - 2.60

2.10 - 2.20

ปักธงชัย

2.50

2.10

สีคิ้ว

2.50 - 2.55

2.25 - 2.30

หนองบุญมาก

2.45 - 2.55

2.15 - 2.30

ครบุรี

2.50

2.20

เสิงสาง

2.50 - 2.90

2.10 - 2.55

พิมาย

2.35

2.10

ด่านขุนทด

2.65 - 2.75

2.15 - 2.30

ขามทะเลสอ

2.50

2.10

ชุมพวง

2.45

2.20

กำลังการผลิตเฉลี่ย

69%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.40 - 3.50

ชลบุรี

3.20 - 3.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 

 5.90  - 6.20

 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง ประจำสัปดาห์

วันที่

ราคาภายใน

(บาท/กก.)

      ราคาส่งออก F.O.B.

      (เหรียญสหรัฐ/ตัน)

 

11 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

12.70

 

               445

 
                      ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.45 - 2.60

2.15 - 2.20

ปักธงชัย

2.55

2.15

สีคิ้ว

2.50 - 2.55

2.25 - 2.30

หนองบุญมาก

2.45 - 2.55

2.15 - 2.30

ครบุรี

2.50

2.15

เสิงสาง

2.50 - 2.90

2.10 - 2.55

พิมาย

2.35

2.10

ด่านขุนทด

2.65 - 2.75

2.15 - 2.30

ขามทะเลสอ

2.50

2.10

ชุมพวง

2.45

2.20

กำลังการผลิตเฉลี่ย

73%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.40 - 3.50

ชลบุรี

3.20 - 3.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 

 5.90  - 6.20

 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง ประจำสัปดาห์

วันที่

ราคาภายใน

(บาท/กก.)

      ราคาส่งออก F.O.B.

      (เหรียญสหรัฐ/ตัน)

 

11 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

12.70

 

               445

 
                      ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือPowered by Allweb Technology.