Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

าคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 ธันวาคม 2562

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.45 - 2.60

2.15 - 2.20

ปักธงชัย

2.65

2.25

สีคิ้ว

2.45 - 2.70

2.20 - 2.45

หนองบุญมาก

2.40 - 2.55

2.10 - 2.30

ครบุรี

2.45

2.15

เสิงสาง

2.55 - 2.80

2.15 - 2.45

พิมาย

2.30

2.05

ด่านขุนทด

2.70

2.20 - 2.30

ขามทะเลสอ

2.60

2.15

ชุมพวง

2.45

2.20

กำลังการผลิตเฉลี่ย

69%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.40 - 3.45

ชลบุรี

3.00 - 3.25


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 

 6.10 - 6.30

 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง ประจำสัปดาห์

วันที่

ราคาภายใน

(บาท/กก.)

      ราคาส่งออก F.O.B.

      (เหรียญสหรัฐ/ตัน)

 

10 ธันวาคม 2562

 

 

12.80

 

               455

 
                      ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 ธันวาคม 2562

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.45 - 2.60

2.15 - 2.22

ปักธงชัย

2.65

2.25

สีคิ้ว

2.45 - 2.70

2.20 - 2.45

หนองบุญมาก

2.45 - 2.55

2.15 - 2.30

ครบุรี

2.45

2.15

เสิงสาง

2.60 - 2.75

2.20 - 2.40

พิมาย

2.40

2.15

ด่านขุนทด

2.70

2.20 - 2.30

ขามทะเลสอ

2.60

2.15

ชุมพวง

2.50

2.25

กำลังการผลิตเฉลี่ย

75%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.40 - 3.45

ชลบุรี

3.00 - 3.25


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 

 6.10 - 6.30

 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง ประจำสัปดาห์

วันที่

ราคาภายใน

(บาท/กก.)

      ราคาส่งออก F.O.B.

      (เหรียญสหรัฐ/ตัน)

 

10 ธันวาคม 2562

 

 

12.80

 

               455

 
                      ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6 ธันวาคม 2562

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.50 - 2.65

2.20 - 2.25

ปักธงชัย

2.70

2.30

สีคิ้ว

2.55 - 2.70

2.30 - 2.45

หนองบุญมาก

2.45 - 2.65

2.15 - 2.40

ครบุรี

2.50

2.20

เสิงสาง

2.63 - 2.90

2.23 - 2.55

พิมาย

2.45

2.20

ด่านขุนทด

2.75 - 2.80

2.25 - 2.40

ขามทะเลสอ

2.70

2.30

ชุมพวง

2.55

2.30

กำลังการผลิตเฉลี่ย

72%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.40 - 3.45

ชลบุรี

3.00 - 3.25


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 

 6.10 - 6.30

 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง ประจำสัปดาห์

วันที่

ราคาภายใน

(บาท/กก.)

      ราคาส่งออก F.O.B.

      (เหรียญสหรัฐ/ตัน)

 

5 ธันวาคม 2562

 

 

12.90

 

               455

 
                      ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4 ธันวาคม 2562

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.50 - 2.65

2.20 - 2.25

ปักธงชัย

2.70

2.30

สีคิ้ว

2.55 - 2.70

2.30 - 2.45

หนองบุญมาก

2.47 - 2.65

2.17 - 2.40

ครบุรี

2.55

2.25

เสิงสาง

2.63 - 2.90

2.23 - 2.55

พิมาย

2.45

2.20

ด่านขุนทด

2.75 - 2.80

2.25 - 2.40

ขามทะเลสอ

2.80

2.30

ชุมพวง

2.55

2.30

กำลังการผลิตเฉลี่ย

67%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.40

ชลบุรี

3.00 - 3.25


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 

 6.10 - 6.30

 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง ประจำสัปดาห์

วันที่

ราคาภายใน

(บาท/กก.)

      ราคาส่งออก F.O.B.

      (เหรียญสหรัฐ/ตัน)

 

26 พฤศจิกายน 2562

 

 

13.00

 

               460

 
                      ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 2 ธันวาคม 2562

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.50 - 2.65

2.20 - 2.25

ปักธงชัย

2.70

2.30

สีคิ้ว

2.55 - 2.70

2.30 - 2.45

หนองบุญมาก

2.50 - 2.65

2.22 - 2.40

ครบุรี

2.55

2.25

เสิงสาง

2.63 - 2.95

2.23 - 2.60

พิมาย

2.50

2.25

ด่านขุนทด

2.80

2.30 - 2.40

ขามทะเลสอ

2.80

2.30

ชุมพวง

2.55

2.30

กำลังการผลิตเฉลี่ย

68%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.40

ชลบุรี

3.00 - 3.25


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 

 6.10 - 6.30

 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง ประจำสัปดาห์

วันที่

ราคาภายใน

(บาท/กก.)

      ราคาส่งออก F.O.B.

      (เหรียญสหรัฐ/ตัน)

 

26 พฤศจิกายน 2562

 

 

13.00

 

               460

 
                      ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือPowered by Allweb Technology.