Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com





อัตราแลกเปลี่ยน



พยากรณ์อากาศ

สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง ปี 2564

 [หน่วย : ตัน]

เดือน

มันเส้น

มันอัดเม็ดแข็ง

แป้งดิบ

แป้งแปรรูป

สาคู

มกราคม 

466,851 

120 

256,086 

85,695 

2,578 

กุมภาพันธ์   601,505  140  361,764  144,072  3,904 
มีนาคม 662,300  1,120  450,876  108,410  4,535 
เมษายน  461,909  890  246,537  93,421  3,268 
พฤษภาคม 405,302  452  243,57   91,551  2,885 
มิถุนายน 417,266  278  261,262  89,896  4,050 
กรกฎาคม 508,467  711   242,956  98,388  3,253 
สิงหาคม 348,036  2,821  300,539  94,464  3,889 
กันยายน 320,767  4,593  347,335  96,198  3,267 
ตุลาคม 135,065  5,510   289,932 88,038  3,184 
พฤศจิกายน 431,226  498  291,491  88,883  2,469 
ธันวาคม 492,847  465       

รวม

5,251,541 17,598 3,292,350 1,079,016 37,283

     


 

สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง ปี 2563

 [หน่วย : ตัน]

เดือน

มันเส้น

มันอัดเม็ด

แป้งดิบ

แป้งแปรรูป

สาคู

มกราคม  191,997 475 220,212 80,624 3,200
กุมภาพันธ์   334,639 632 221,862 81,490  3,491 
มีนาคม  316,079 5,301  243,822  108,918  5,235
เมษายน 248,545 694  286,078  99,397  4,761
พฤษภาคม  398,692  962  222,064  82,752  3,919
มิถุนายน  285,872 655  160,957 78,828 4,127
กรกฎาคม 276,221 784 172,919 65,273
3,862
สิงหาคม  291,947  509 251,087   84,527  3,592
กันยายน  174,679  412  227,022  84,998  3,844
ตุลาคม  77,829  678

 237,316

 87,081  2,997
พฤศจิกายน  92,778  628  267,771  80,621  3,077
ธันวาคม 408,371  475  270,571  92,506  3,444

รวม

3,097,639

12,205 2,781,681 1,027,015 45,549

     


 

สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง ปี 2562

 

                                                                                                                                                       [หน่วย : ตัน]

เดือน

มันเส้น

มันอัดเม็ด

แป้งดิบ

แป้งแปรรูป

สาคู

มกราคม  268,718 4,137 295,846 82,890 2,813
กุมภาพันธ์   298,775 509 357,949 78,323 3,587
มีนาคม 444,648 124 333,731 110,781 4,028
เมษายน 257,537 465 202,463 81,549 3,223
พฤษภาคม 357,134 537 195,975 86,566  3,767
มิถุนายน 174,988 183 165,086 88,658  3,350
กรกฎาคม 254,241 320 192,530 81,453  3,228 
สิงหาคม 63,460 499 234,812  81,736 

3,423

กันยายน 51,833  632  214,838  89,883  3,593 
ตุลาคม 165,953  3,742  231,524  94,913  3,375 
พฤศจิกายน 47,506  378  192,881  90,105  3,205 
ธันวาคม 88,911  548  217,831  71,753  3,168 

รวม

2,473,704

12,074  2,835,466  1,038,610  40,760  

 


 

สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง ปี 2561

 

                                                                                                                                                       [หน่วย : ตัน]

เดือน

มันเส้น

มันอัดเม็ด

แป้งดิบ

แป้งแปรรูป

สาคู

มกราคม  649,360 300  266,137 

80,250 

2,485
กุมภาพันธ์   500,794 126  274,447  80,732  2,502 
มีนาคม 666,141  4,718  296,222  99,232  3,324 
เมษายน 352,978  290  173,215  86,484  2,242 
พฤษภาคม 238,973 358 180,585  82,272  3,725 
มิถุนายน 182,760 325 175,001  82,935  3,608 
กรกฎาคม 163,784  21  177,299  73,245  2,938 
สิงหาคม 238,898  213  279,686  84,335 

3,673 

กันยายน 288,740  3,537  257,841  90,597  2,526 
ตุลาคม 277,312  158  317,634  94,471  3,505 
พฤศจิกายน 223,796 220  290,858  93,155  3,162 
ธันวาคม 268,958 1,044  243,972  83,210  2,624 

รวม

4,052,494

11,310 2,932,897 1,030,918  36,314

  

 






Powered by Allweb Technology.