Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

658022
วันนี้57
เมื่อวานนี้115
สัปดาห์นี้57
เดือนนี้2311
ทั้งหมด658022

ข่าวสมาคมฯ

เข้าพบแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่...                            วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำ...  --อ่านต่อ--
ขอวงเงินสินเชื่อ เพื่อเตรียมเข้าร่วม โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง (โครงการใหม่) ปี ...ดาวน์โหลด>>>> แบบสอบถามโครงการชดเชยดอกเบี้ย ปี 64-65ด่วน !! เรียน ท่านสมาชิก เรื่อง ขอวงเงินสินเชื่อ เพื่อเตรียมเข้าร่วม โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง (โครงการใหม่) ปี 256...  --อ่านต่อ--
ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 เรื่อง ก...   ดาวน์โหลด 01_ประกาศ ฉ2 พ.ศ. 2564  เรื่องการควบคุมการขนย้าย >>>>>>> ดาวน์โหลด 02_เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขนย้าย >>>>>>> ดาวน์โหลด 03_คำสั่งประธาน >&...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

ข่าวทั่วไป

​“จุรินทร์”ไฟเชียวงบกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร 2,500 ล...    “จุรินทร์”เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เคาะงบกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 2,500 ล้านบาท สำหรับใช้ดูแลสินค้าเกษตร 10 กลุ่ม ในปีงบประมาณ 65 พร้อมกำหนด 5 มาตรการที่จะนำมาใช้ผลักดันราคา           นายจุรินทร์ ลักษณวิ...  --อ่านต่อ--
“จุรินทร์”เคาะเดินหน้าประกันรายได้มันปี 3 ไฟเขียวล...     “จุรินทร์”ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) เคาะเดินหน้าโครงการประกันรายได้ปี 3 กำหนดเงื่อนไขเหมือนเดิม ประกันกิโลละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน แต่ระยะเวลาการรับสิทธิ์ของเกษตรกรจะครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น วงเงิน 6...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

เกษตรพัฒนาแอพพลิเคชั่นพยากรณ์ศัตรูพืช และโรคพืช ร่วมกับ ม.ลาดกระบัง หวังช่วยเกษตรกรป้องกันผลผลิตได้ทันท่วงที

 

นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาด้านการเกษตรทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการปลูกพืช ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทำให้สภาพอากาศแปรปรวน กระทบกับวงจรการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ซึ่งส่งผลต่อการเพาะปลูกของเกษตรกรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในฐานะที่กรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิตด้านพืชของเกษตรกร และการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน จึงหาแนวทางที่จะทำให้ทราบสถานการณ์การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชได้ล่วงหน้า และแจ้งเตือนให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชรับทราบและสามารถดำเนินการป้องกันหรือหาวิธีการบรรเทาผลกระทบจากการระบาดได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะเป็นการช่วยลดอัตราการสูญเสียของผลผลิตได้ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม AI และ IoT มาใช้เพื่อพัฒนางานด้านการเกษตร เพื่อตอบสนองนโยบายเกษตรแม่นยำสูง (Precision Farming) หรือเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จึงได้จัดการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาการติดตามการระบาดศัตรูพืชเพื่อการพยากรณ์และเตือนการระบาด โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเกษตรอัจฉริยะด้านอารักขาพืช ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขึ้น เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยมีเป้าหมายในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาระบบรายงานการระบาดศัตรูพืชผ่านแอพพลิเคชั่น “DOAE Pest Forecast” ซึ่งจะเป็นระบบที่ช่วยในการสำรวจข้อมูลการระบาดศัตรูพืชให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว สามารถประมวลผลและพยากรณ์การระบาดของศัตรูพืชล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งสามารถวางแผนควบคุมการระบาดได้รวดเร็วและติดตามผลการดำเนินการได้อย่างใกล้ชิด

ด้านนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักพืชและจัดการดินปุ๋ย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.อนรรฆพล แสนทน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการพัฒนาแอพพลิเคชั่น DOAE Pest Forecast เพื่อติดตามการระบาดของศัตรูพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อย มะพร้าว และทุเรียน โดยกรมฯ เก็บข้อมูลการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์ ผ่านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและรายงานแบบ real – time ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะมีการตรวจสอบแก้ไขผลการวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับข้อมูลสภาพแวดล้อมที่วัดได้ในแปลง ซึ่งในปีนี้ได้ต่อยอด DOAE Pest Forecast ไปทดสอบในศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) จำนวน 9 แห่ง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์วัดสภาพอากาศรายแปลง สามารถวัดค่าอัตโนมัติได้ทุก ๆ 30 นาที ในแปลงต้นแบบการพยากรณ์ศัตรูพืช จำนวน 30 แปลง พื้นที่ 28 จังหวัด โดยมีแผนจะนำไปขยายผลใช้กับแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชในพื้นที่เสี่ยงในทุกจังหวัดต่อไป

ทั้งนี้ ระบบการพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชดังกล่าว เมื่อดำเนินการเสร็จสมบูรณ์จะมีความแม่นยำ สามารถเตรียมการป้องกันก่อนเกิดความเสียหายต่อผลผลิตพืชที่สำคัญได้ และเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้านอารักขาพืชที่ช่วยในการลดภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่ในการลงสำรวจตรวจนับการระบาดศัตรูพืชประจำทุกสัปดาห์ โดยให้เกษตรกรเจ้าของแปลงดำเนินการได้เอง และแสดงผลให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรทราบเพื่อเตรียมการป้องกันได้อย่างแม่นยำ

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร

 

   

 

  

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

                                     อ่านทั้งหมด

ราคาแนะนำมันเส้นส่งออก

     

 
Powered by Allweb Technology.