Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

704339
วันนี้125
เมื่อวานนี้171
สัปดาห์นี้585
เดือนนี้773
ทั้งหมด704339

ข่าวสมาคมฯ

ประกาศ กกร. ปี 2565... ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศ กกร. ปี 2565 >>>>...  --อ่านต่อ--
ด่วน!!.ขอเชิญร่วมประชุม การจัดส่งรายงานประจำปี พ.ศ.2564 ตามแบบ สก.3...            สืบเนื่องจาก ยังมีสมาชิกผู้ประกอบการจำนวนหลายราย ยังไม่เข้าใจข้อกฎหมาย และยังไม่ได้ดำเนินการยื่นแบบ สก.3 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา  (มีลิงค์ประชุมด้านล่าง >>>>>...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

ข่าวทั่วไป

“จุรินทร์”เผย 3 ฝ่าย นัดประชุมร่วม ถกแก้ปมราคาอาหา... “จุรินทร์”เผย 3 ฝ่าย รัฐ เกษตรกร ผู้ประกอบการ นัดประชุม 23 มี.ค.นี้ หาทางออกผลกระทบราคาอาหารสัตว์ ยึดหลักทุกฝ่ายอยู่ได้ หลังต้นทุนวัตถุดิบพุ่ง ทั้งข้าวโพดและข้าวสาลี เตรียมเคลียร์ปมมาตรการ 3 ต่อ 1 จะเอายังไง ก่อนชงคณะกรรมการที่ดูแลไฟเขียว และเข้า ค...  --อ่านต่อ--
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย บอยคอต ลาประชุมผ่อนปรนมา...        นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด เลขที่ สผ. 0352 / 2565 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 เรื่อง แจ้งลาประชุมหารือเพื่อแก้ไขและผ่อนคลายปัญหาราคาสินค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ถึง อธิบดีกรมการค้าภายใน ตามที่ กร...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

เกษตรพัฒนาแอพพลิเคชั่นพยากรณ์ศัตรูพืช และโรคพืช ร่วมกับ ม.ลาดกระบัง หวังช่วยเกษตรกรป้องกันผลผลิตได้ทันท่วงที

 

นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาด้านการเกษตรทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการปลูกพืช ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทำให้สภาพอากาศแปรปรวน กระทบกับวงจรการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ซึ่งส่งผลต่อการเพาะปลูกของเกษตรกรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในฐานะที่กรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิตด้านพืชของเกษตรกร และการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน จึงหาแนวทางที่จะทำให้ทราบสถานการณ์การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชได้ล่วงหน้า และแจ้งเตือนให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชรับทราบและสามารถดำเนินการป้องกันหรือหาวิธีการบรรเทาผลกระทบจากการระบาดได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะเป็นการช่วยลดอัตราการสูญเสียของผลผลิตได้ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม AI และ IoT มาใช้เพื่อพัฒนางานด้านการเกษตร เพื่อตอบสนองนโยบายเกษตรแม่นยำสูง (Precision Farming) หรือเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จึงได้จัดการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาการติดตามการระบาดศัตรูพืชเพื่อการพยากรณ์และเตือนการระบาด โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเกษตรอัจฉริยะด้านอารักขาพืช ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขึ้น เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยมีเป้าหมายในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาระบบรายงานการระบาดศัตรูพืชผ่านแอพพลิเคชั่น “DOAE Pest Forecast” ซึ่งจะเป็นระบบที่ช่วยในการสำรวจข้อมูลการระบาดศัตรูพืชให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว สามารถประมวลผลและพยากรณ์การระบาดของศัตรูพืชล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งสามารถวางแผนควบคุมการระบาดได้รวดเร็วและติดตามผลการดำเนินการได้อย่างใกล้ชิด

ด้านนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักพืชและจัดการดินปุ๋ย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.อนรรฆพล แสนทน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการพัฒนาแอพพลิเคชั่น DOAE Pest Forecast เพื่อติดตามการระบาดของศัตรูพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อย มะพร้าว และทุเรียน โดยกรมฯ เก็บข้อมูลการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์ ผ่านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและรายงานแบบ real – time ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะมีการตรวจสอบแก้ไขผลการวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับข้อมูลสภาพแวดล้อมที่วัดได้ในแปลง ซึ่งในปีนี้ได้ต่อยอด DOAE Pest Forecast ไปทดสอบในศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) จำนวน 9 แห่ง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์วัดสภาพอากาศรายแปลง สามารถวัดค่าอัตโนมัติได้ทุก ๆ 30 นาที ในแปลงต้นแบบการพยากรณ์ศัตรูพืช จำนวน 30 แปลง พื้นที่ 28 จังหวัด โดยมีแผนจะนำไปขยายผลใช้กับแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชในพื้นที่เสี่ยงในทุกจังหวัดต่อไป

ทั้งนี้ ระบบการพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชดังกล่าว เมื่อดำเนินการเสร็จสมบูรณ์จะมีความแม่นยำ สามารถเตรียมการป้องกันก่อนเกิดความเสียหายต่อผลผลิตพืชที่สำคัญได้ และเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้านอารักขาพืชที่ช่วยในการลดภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่ในการลงสำรวจตรวจนับการระบาดศัตรูพืชประจำทุกสัปดาห์ โดยให้เกษตรกรเจ้าของแปลงดำเนินการได้เอง และแสดงผลให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรทราบเพื่อเตรียมการป้องกันได้อย่างแม่นยำ

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร

 

   

 

  

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

                                     อ่านทั้งหมด

     

        
Powered by Allweb Technology.