Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง ปี 2562

 

                                                                                                                                                       [หน่วย : ตัน]

เดือน

มันเส้น

มันอัดเม็ด

แป้งดิบ

แป้งแปรรูป

สาคู

มกราคม  268,718 4,137 295,846 82,890 2,813
กุมภาพันธ์   298,775 509 357,949 78,323 3,587
มีนาคม 444,648 124 333,731 110,781 4,028
เมษายน 257,537 465 202,463 81,549 3,223
พฤษภาคม 357,134 537 195,975 86,566  3,767
มิถุนายน 174,988 183 165,086 88,658  3,350
กรกฎาคม 254,241 320 192,530 81,453  3,228 
สิงหาคม 63,460 499 234,812  81,736 

3,423

กันยายน 51,833  632  214,838  89,883  3,593 
ตุลาคม 165,953  3,742  231,524  94,914  3,375 
พฤศจิกายน 47,506  378  192,881  90,105  3,205 
ธันวาคม 88,911  548  217,831  71,753  3,168 

รวม

2,473,704

12,074  2,835,466  1,038,611  40,760  

 


 


Powered by Allweb Technology.