Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ
ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.00 

1.60

ปักธงชัย

1.95

1.55

สีคิ้ว

2.00

1.75

หนองบุญมาก

1.90 - 2.10

1.60 - 1.95

ครบุรี

1.95

1.65

เสิงสาง

2.00 - 2.35

1.60 - 1.95

พิมาย

1.90

1.65

ด่านขุนทด

2.00 - 2.05

1.70 - 1.75

ขามทะเลสอ

2.10

1.70

ชุมพวง

-

-

กำลังการผลิตเฉลี่ย

 น้อยกว่า 50% 

น้อยกว่า 50%ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

2.20 - 2.25

ชลบุรี

2.45 - 2.60


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


4.50 - 4.85

 

 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ราคามันเส้น เอฟ.โอ.บี. กรุงเทพฯ

วันที่
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

 6 มิถุนายน 2560

155 - 158
15 มิถุนายน 2560 155 - 158

22 มิถุนายน 2560

155 - 158

27 มิถุนายน 2560

157 - 160
 
ข้อมูล : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

วันที่
ราคา FOB (USD/MT)

ราคาภายในประเทศ
(บาท/กก.)

 6 มิถุนายน 2560

340
10.80
16 มิถุนายน 2560 340
10.80
20 มิถุนายน 2560 340
10.80
27 มิถุนายน 2560 330

10.60

                     
ข้อมูล : สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 30 มิถุนายน 2560

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.00 - 2.20

1.60 - 1.70

ปักธงชัย

1.95

1.55

สีคิ้ว

1.95

 1.70

หนองบุญมาก

1.85 - 2.10

1.55 - 1.80

ครบุรี

1.90

1.60

เสิงสาง

2.00 - 2.30

1.60 - 1.90

พิมาย

-

-

ด่านขุนทด

2.00 - 2.05

1.70 - 1.75

ขามทะเลสอ

2.10

1.70

ชุมพวง

-

-

กำลังการผลิตเฉลี่ย

 น้อยกว่า 50% 

น้อยกว่า 50%ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

2.20 - 2.25

ชลบุรี

2.45 - 2.60


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


4.50 - 4.85

 

 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ราคามันเส้น เอฟ.โอ.บี. กรุงเทพฯ

วันที่
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

 6 มิถุนายน 2560

155 - 158
15 มิถุนายน 2560 155 - 158

22 มิถุนายน 2560

155 - 158

27 มิถุนายน 2560

157 - 160
 
ข้อมูล : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

วันที่
ราคา FOB (USD/MT)

ราคาภายในประเทศ
(บาท/กก.)

 6 มิถุนายน 2560

340
10.80
16 มิถุนายน 2560 340
10.80
20 มิถุนายน 2560 340
10.80
27 มิถุนายน 2560 330

10.60

                     
ข้อมูล : สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 28 มิถุนายน 2560

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.00

1.60

ปักธงชัย

1.95

1.55

สีคิ้ว

1.95 - 2.00

 1.70 - 1.75

หนองบุญมาก

1.85 - 2.10

1.55 - 1.80

ครบุรี

1.90

1.60

เสิงสาง

2.00 - 2.30

1.60 - 1.90

พิมาย

-

-

ด่านขุนทด

2.00 - 2.05

1.70 - 1.75

ขามทะเลสอ

2.10

1.70

ชุมพวง

-

-

กำลังการผลิตเฉลี่ย

 น้อยกว่า 50% 

น้อยกว่า 50%ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

2.20 - 2.25

ชลบุรี

2.45 - 2.60


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


4.50 - 4.85

 

 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ราคามันเส้น เอฟ.โอ.บี. กรุงเทพฯ

วันที่
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

 6 มิถุนายน 2560

155 - 158
15 มิถุนายน 2560 155 - 158

22 มิถุนายน 2560

155 - 158

27 มิถุนายน 2560

157 - 160
 
ข้อมูล : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

วันที่
ราคา FOB (USD/MT)

ราคาภายในประเทศ
(บาท/กก.)

 6 มิถุนายน 2560

340
10.80
16 มิถุนายน 2560 340
10.80
20 มิถุนายน 2560 340
10.80
27 มิถุนายน 2560 330

10.60

                     
ข้อมูล : สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 มิถุนายน 2560

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.00

1.60

ปักธงชัย

1.95

1.55

สีคิ้ว

1.95 - 2.05

 1.70 - 1.80

หนองบุญมาก

1.85 - 2.10

1.55 - 1.80

ครบุรี

1.90

1.60

เสิงสาง

2.00 - 2.25

1.60 - 1.85

พิมาย

-

-

ด่านขุนทด

2.00 - 2.05

1.70 - 1.75

ขามทะเลสอ

2.10

1.70

ชุมพวง

-

-

กำลังการผลิตเฉลี่ย

 53% 

53%ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

2.20

ชลบุรี

2.45 - 2.60


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


4.50 - 4.85

 

 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ราคามันเส้น เอฟ.โอ.บี. กรุงเทพฯ

วันที่
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

18 พฤษภาคม 2560

152 - 158
30 พฤษภาคม 2560 155 - 158

6 มิถุนายน 2560

155 - 158

15 มิถุนายน 2560

155 - 158
 
ข้อมูล : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

วันที่
ราคา FOB (USD/MT)

ราคาภายในประเทศ
(บาท/กก.)

16 พฤษภาคม 2560

345
11.20
30 พฤษภาคม2560 340
11.00
 6 มิถุนยน 2560 340
10.80
16 มิถุนายน 2560 340

10.80

                     
ข้อมูล : สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 มิถุนายน 2560

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.00 - 2.10

1.60

ปักธงชัย

1.95

1.55

สีคิ้ว

1.95 - 2.05

 1.70 - 1.80

หนองบุญมาก

1.85 - 2.10

1.55 - 1.80

ครบุรี

1.95

1.65

เสิงสาง

2.05 - 2.30

1.65 - 1.90

พิมาย

-

-

ด่านขุนทด

2.00 - 2.05

1.70 - 1.75

ขามทะเลสอ

2.10

1.70

ชุมพวง

-

-

กำลังการผลิตเฉลี่ย

 53% 

53%ราคากากแห้ง

นครราชสีมา

ราคา (บาท/กก.)


เมือง

 


 2.20


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


4.50 - 4.85

 

 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ราคามันเส้น เอฟ.โอ.บี. กรุงเทพฯ

วันที่
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

18 พฤษภาคม 2560

152 - 158
30 พฤษภาคม 2560 155 - 158

6 มิถุนายน 2560

155 - 158

15 มิถุนายน 2560

155 - 158
 
ข้อมูล : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

วันที่
ราคา FOB (USD/MT)

ราคาภายในประเทศ
(บาท/กก.)

16 พฤษภาคม 2560

345
11.20
30 พฤษภาคม2560 340
11.00
 6 มิถุนยน 2560 340
10.80
16 มิถุนายน 2560 340

10.80

                     
ข้อมูล : สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย Powered by Allweb Technology.