Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.15 - 2.30

1.75 - 1.90

ปักธงชัย

2.30

1.90

สีคิ้ว

2.30

2.05

หนองบุญมาก

2.10 - 2.25

1.80 - 2.00

ครบุรี

2.20

1.90

เสิงสาง

2.25 - 2.45

1.85 - 2.05

พิมาย

2.15

1.90

ด่านขุนทด

2.30 - 2.45

2.00 - 2.15

ขามทะเลสอ

2.30

2.05

ชุมพวง

2.10

1.85

กำลังการผลิตเฉลี่ย

74% ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

2.50 - 2.55

ชลบุรี

2.65 - 2.80


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


5.10 - 6.00

 

 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ราคามันเส้น เอฟ.โอ.บี. กรุงเทพฯ

วันที่
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

24 ตุลาคม 2560

187
26 ตุลาคม 2560 187

31 ตุลาคม 2560

187

2 พฤศจิกายน 2560

187
 
ข้อมูล : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

วันที่
ราคา FOB (USD/MT)

ราคาภายในประเทศ
(บาท/กก.)

10 ตุลาคม 2560

 360 
11.20
17 ตุลาคม 2560 370
11.40
24 ตุลาคม 2560 375
11.60
31 ตุลาคม 2560 380

11.90

                     
ข้อมูล : สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 30 ตุลาคม 2560

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.15 - 2.30

1.75 - 1.90

ปักธงชัย

2.25

1.85

สีคิ้ว

2.30

2.05

หนองบุญมาก

2.15 - 2.25

1.85 - 2.00

ครบุรี

2.10

1.80

เสิงสาง

2.25 - 2.45

1.85 - 2.05

พิมาย

2.15

1.90

ด่านขุนทด

2.30 - 2.40

2.00 - 2.10

ขามทะเลสอ

2.30

2.05

ชุมพวง

2.05

1.80

กำลังการผลิตเฉลี่ย

67% ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

2.50 - 2.55

ชลบุรี

2.65 - 2.80


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


5.05 - 6.00

 

 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ราคามันเส้น เอฟ.โอ.บี. กรุงเทพฯ

วันที่
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

12 ตุลาคม 2560

184
17 ตุลาคม 2560 187

24 ตุลาคม 2560

187

26 ตุลาคม 2560

187
 
ข้อมูล : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

วันที่
ราคา FOB (USD/MT)

ราคาภายในประเทศ
(บาท/กก.)

3 ตุลาคม 2560

355
11.10
10 ตุลาคม 2560 360
11.20
17 ตุลาคม 2560 370
11.40
24 ตุลาคม 2560 375

11.60

                     
ข้อมูล : สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 ตุลาคม 2560

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.15 - 2.25

1.75 - 2.00

ปักธงชัย

2.25

1.85

สีคิ้ว

2.30

2.05

หนองบุญมาก

2.15 - 2.20

1.85 - 1.95

ครบุรี

2.10

1.80

เสิงสาง

2.25 - 2.45

1.85 - 2.05

พิมาย

2.15

1.90

ด่านขุนทด

2.30 - 2.35

2.00 - 2.05

ขามทะเลสอ

2.30

2.05

ชุมพวง

2.05

1.80

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50% ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

2.40 - 2.50

ชลบุรี

2.60 - 2.65


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


5.05 - 5.90

 

 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ราคามันเส้น เอฟ.โอ.บี. กรุงเทพฯ

วันที่
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

5 ตุลาคม 2560

184
12 ตุลาคม 2560 184

17 ตุลาคม 2560

187

24 ตุลาคม 2560

187
 
ข้อมูล : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

วันที่
ราคา FOB (USD/MT)

ราคาภายในประเทศ
(บาท/กก.)

26 กันยายน 2560

345
10.90
3 ตุลาคม 2560 355
11.10
10 ตุลาคม 2560 360
11.20
17 ตุลาคม 2560 370

11.40

                     
ข้อมูล : สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 25 ตุลาคม 2560

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.15 - 2.25

1.75 - 2.00

ปักธงชัย

2.25

1.85

สีคิ้ว

2.25 - 2.30

2.00 - 2.05

หนองบุญมาก

2.15 - 2.20

1.85 - 1.95

ครบุรี

2.10

1.80

เสิงสาง

2.25 - 2.45

1.85 - 2.05

พิมาย

2.15

1.90

ด่านขุนทด

2.30 - 2.35

2.00 - 2.05

ขามทะเลสอ

2.30

2.05

ชุมพวง

2.05

1.80

กำลังการผลิตเฉลี่ย

64% ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

2.40 - 2.50

ชลบุรี

2.60 - 2.65


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


5.05 - 5.90

 

 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ราคามันเส้น เอฟ.โอ.บี. กรุงเทพฯ

วันที่
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

5 ตุลาคม 2560

184
12 ตุลาคม 2560 184

17 ตุลาคม 2560

187

24 ตุลาคม 2560

187
 
ข้อมูล : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

วันที่
ราคา FOB (USD/MT)

ราคาภายในประเทศ
(บาท/กก.)

26 กันยายน 2560

345
10.90
3 ตุลาคม 2560 355
11.10
10 ตุลาคม 2560 360
11.20
17 ตุลาคม 2560 370

11.40

                     
ข้อมูล : สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 ตุลาคม 2560

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.15 - 2.25

1.75 - 2.00

ปักธงชัย

2.25

1.85

สีคิ้ว

2.25 - 2.30

2.00 - 2.05

หนองบุญมาก

2.15 - 2.20

1.85 - 1.95

ครบุรี

2.10

1.80

เสิงสาง

2.25 - 2.45

1.85 - 2.05

พิมาย

2.15

1.90

ด่านขุนทด

2.30 - 2.35

2.00 - 2.05

ขามทะเลสอ

2.30

2.05

ชุมพวง

2.05

1.80

กำลังการผลิตเฉลี่ย

61% ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

2.40 - 2.50

ชลบุรี

2.60 - 2.65


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


5.05 - 5.90

 

 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ราคามันเส้น เอฟ.โอ.บี. กรุงเทพฯ

วันที่
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

5 ตุลาคม 2560

184
12 ตุลาคม 2560 184

17 ตุลาคม 2560

187

24 ตุลาคม 2560

187
 
ข้อมูล : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

วันที่
ราคา FOB (USD/MT)

ราคาภายในประเทศ
(บาท/กก.)

26 กันยายน 2560

345
10.90
3 ตุลาคม 2560 355
11.10
10 ตุลาคม 2560 360
11.20
17 ตุลาคม 2560 370

11.40

                     
ข้อมูล : สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย Powered by Allweb Technology.