Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ
ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 สิงหาคม 2560

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

1.95 - 2.20

1.60 - 1.70 

ปักธงชัย

1.95

1.55

สีคิ้ว

2.00 - 2.06

1.75 - 1.76

หนองบุญมาก

1.90 - 2.00

1.60 - 1.70

ครบุรี

1.95

1.65

เสิงสาง

2.00 - 2.35

1.60 - 1.95

พิมาย

1.95

1.70

ด่านขุนทด

1.95 - 2.15

1.65 - 1.85

ขามทะเลสอ

2.10

1.70

ชุมพวง

1.80

1.55

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50% ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

2.30 - 2.35

ชลบุรี

2.45 - 2.60


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


4.85 - 5.10

 

 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ราคามันเส้น เอฟ.โอ.บี. กรุงเทพฯ

วันที่
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

25 กรกฎาคม 2560

160 - 165
 1 สิงหาคม 2560 165

 8 สิงหาคม 2560

165 - 170

15 สิงหาคม  2560

165 - 170
 
ข้อมูล : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

วันที่
ราคา FOB (USD/MT)

ราคาภายในประเทศ
(บาท/กก.)

25 กรกฎาคม 2560

335
10.70
 1 สิงหาคม 2560 340
10.70
 9 สิงหาคม 2560 340
10.70
15 สิงหาคม 2560 340

10.70

                     
ข้อมูล : สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14 สิงหาคม 2560

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

1.90 - 2.05 

1.55 - 1.65 

ปักธงชัย

1.95

1.55

สีคิ้ว

2.00 - 2.06

1.75 - 1.76

หนองบุญมาก

1.90 - 2.00

1.60 - 1.70

ครบุรี

1.95

1.65

เสิงสาง

2.00 - 2.35

1.60 - 1.95

พิมาย

1.95

1.70

ด่านขุนทด

1.95 - 2.15

1.65 - 1.85

ขามทะเลสอ

2.05

1.65

ชุมพวง

1.80

1.55

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50% ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

2.30 - 2.35

ชลบุรี

2.45 - 2.60


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


4.85 - 5.10

 

 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ราคามันเส้น เอฟ.โอ.บี. กรุงเทพฯ

วันที่
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

20 กรกฎาคม 2560

160 - 165
25 กรกฎาคม 2560 160 - 165

 1 สิงหาคม 2560

165

 8 สิงหาคม  2560

165 - 170
 
ข้อมูล : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

วันที่
ราคา FOB (USD/MT)

ราคาภายในประเทศ
(บาท/กก.)

18 กรกฎาคม 2560

335
10.70
25 กรกฎาคม 2560 335
10.70
 1 สิงหาคม 2560 340
10.70
 9 สิงหาคม 2560 340

10.70

                     
ข้อมูล : สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 สิงหาคม 2560

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

1.90 - 2.05 

1.55 - 1.65 

ปักธงชัย

1.95

1.55

สีคิ้ว

2.00 - 2.06

1.75 - 1.76

หนองบุญมาก

1.85 - 2.00

1.55 - 1.70

ครบุรี

1.95

1.65

เสิงสาง

2.00 - 2.30

1.60 - 1.90

พิมาย

1.95

1.70

ด่านขุนทด

1.95 - 2.15

1.65 - 1.80

ขามทะเลสอ

2.00

1.60

ชุมพวง

1.75

1.50

กำลังการผลิตเฉลี่ย

 59% ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

2.30 - 2.35

ชลบุรี

2.45 - 2.60


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


4.85 - 5.10

 

 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ราคามันเส้น เอฟ.โอ.บี. กรุงเทพฯ

วันที่
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

20 กรกฎาคม 2560

160 - 165
25 กรกฎาคม 2560 160 - 165

 1 สิงหาคม 2560

165

 8 สิงหาคม  2560

165 - 170
 
ข้อมูล : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

วันที่
ราคา FOB (USD/MT)

ราคาภายในประเทศ
(บาท/กก.)

18 กรกฎาคม 2560

335
10.70
25 กรกฎาคม 2560 335
10.70
 1 สิงหาคม 2560 340
10.70
 9 สิงหาคม 2560 340

10.70

                     
ข้อมูล : สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 9 สิงหาคม 2560

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

1.90 - 2.05 

1.55 - 1.65 

ปักธงชัย

1.95

1.55

สีคิ้ว

2.00 - 2.06

1.75 - 1.76

หนองบุญมาก

1.85 - 2.00

1.55 - 1.70

ครบุรี

1.95

1.65

เสิงสาง

2.00 - 2.27

1.60 - 1.87

พิมาย

1.95

1.70

ด่านขุนทด

1.95 - 2.30

1.65 - 2.00

ขามทะเลสอ

2.00

1.60

ชุมพวง

1.70

1.40

กำลังการผลิตเฉลี่ย

 69% ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

2.30 - 2.35

ชลบุรี

2.45 - 2.60


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


4.85 - 5.10

 

 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ราคามันเส้น เอฟ.โอ.บี. กรุงเทพฯ

วันที่
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

20 กรกฎาคม 2560

160 - 165
25 กรกฎาคม 2560 160 - 165

 1 สิงหาคม 2560

165

 8 สิงหาคม  2560

165 - 170
 
ข้อมูล : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

วันที่
ราคา FOB (USD/MT)

ราคาภายในประเทศ
(บาท/กก.)

18 กรกฎาคม 2560

335
10.70
25 กรกฎาคม 2560 335
10.70
 1 สิงหาคม 2560 340
10.70
 9 สิงหาคม 2560 340

10.70

                     
ข้อมูล : สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 สิงหาคม 2560

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

1.90 - 2.05 

1.55 - 1.65 

ปักธงชัย

1.95

1.55

สีคิ้ว

2.00 - 2.06

1.75 - 1.76

หนองบุญมาก

1.90 - 1.95

1.60 - 1.70

ครบุรี

1.95

1.65

เสิงสาง

2.00 - 2.22

1.60 - 1.82

พิมาย

1.95

1.70

ด่านขุนทด

1.95 - 2.30

1.65 - 2.00

ขามทะเลสอ

2.00

1.60

ชุมพวง

1.70

1.40

กำลังการผลิตเฉลี่ย

 67% ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

2.30 - 2.35

ชลบุรี

2.45 - 2.60


ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


4.85 - 5.10

 

 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ราคามันเส้น เอฟ.โอ.บี. กรุงเทพฯ

วันที่
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

11 กรกฎาคม 2560

157 - 162
20 กรกฎาคม 2560 160 - 165

25 กรกฎาคม 2560

160 - 165

  1  สิงหาคม  2560

165
 
ข้อมูล : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

วันที่
ราคา FOB (USD/MT)

ราคาภายในประเทศ
(บาท/กก.)

11 กรกฎาคม 2560

335
10.70
18 กรกฎาคม 2560 335
10.70
25 กรกฎาคม 2560 335
10.70
 1 สิงหาคม 2560 340

10.70

                     
ข้อมูล : สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย Powered by Allweb Technology.