Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 กันยายน 2561

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

3.10 - 3.23

2.70 - 2.83

ปักธงชัย

3.25

2.85

สีคิ้ว

3.20 - 3.35

2.95 - 3.10

หนองบุญมาก

3.10 - 3.20

2.80 - 3.00

ครบุรี

3.10

2.80

เสิงสาง

3.10 - 3.40

2.75 - 3.00

พิมาย

3.30

2.75

ด่านขุนทด

3.30 - 3.50

3.00 - 3.10

ขามทะเลสอ

3.35

2.85

ชุมพวง

3.10

2.85

กำลังการผลิตเฉลี่ย

59% 

 ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.50

ชลบุรี

 3.60 - 4.00


 
 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


6.75 - 7.00

 

 
 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

าคาหัวมันสด ณ โรงแป้งราคาหัวมันสด ณ โรงแป้งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 กันยายน 2561

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

3.10 - 3.23

2.70 - 2.83

ปักธงชัย

3.25

2.85

สีคิ้ว

3.20 - 3.35

2.95 - 3.10

หนองบุญมาก

3.10 - 3.20

2.80 - 3.00

ครบุรี

3.10

2.80

เสิงสาง

3.10 - 3.40

2.75 - 3.00

พิมาย

3.30

2.75

ด่านขุนทด

3.25 - 3.45

2.95 - 3.05

ขามทะเลสอ

3.35

2.85

ชุมพวง

3.05

2.80

กำลังการผลิตเฉลี่ย

59% 

 ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.50

ชลบุรี

 3.60 - 4.00


 
 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


6.70 - 7.00

 

 
 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 17 กันยายน 2561

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

3.10 - 3.20

2.70 - 2.80

ปักธงชัย

3.25

2.85

สีคิ้ว

3.20 - 3.35

2.95 - 3.10

หนองบุญมาก

3.10 - 3.20

2.80 - 3.00

ครบุรี

3.10

2.80

เสิงสาง

3.10 - 3.40

2.75 - 3.00

พิมาย

3.30

2.75

ด่านขุนทด

3.25 - 3.45

2.95 - 3.05

ขามทะเลสอ

3.35

2.85

ชุมพวง

3.05

2.80

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50% 

 ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.50

ชลบุรี

 3.60 - 4.00


 
 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


6.70 - 6.90

 

 
 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14 กันยายน 2561

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

3.10 - 3.20

2.70 - 2.80

ปักธงชัย

3.25

2.85

สีคิ้ว

3.20 - 3.35

2.95 - 3.10

หนองบุญมาก

3.05 - 3.20

2.80 - 2.95

ครบุรี

3.10

2.80

เสิงสาง

3.10 - 3.40

2.75 - 3.00

พิมาย

3.30

2.75

ด่านขุนทด

3.25 - 3.45

2.95 - 3.05

ขามทะเลสอ

3.35

2.85

ชุมพวง

3.05

2.80

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50% 

 ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.50

ชลบุรี

 3.60 - 4.00


 
 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

  

 
 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10 กันยายน 2561

 

   ราคารับซื้อหัวมันสด  ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

 เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

3.10 - 3.20

2.70 - 2.80

ปักธงชัย

3.25

2.85

สีคิ้ว

3.20 - 3.35

2.95 - 3.10

หนองบุญมาก

3.05 - 3.20

2.80 - 2.95

ครบุรี

3.10

2.80

เสิงสาง

3.10 - 3.45

2.70 - 3.05

พิมาย

3.30

2.75

ด่านขุนทด

3.25 - 3.45

2.95 - 3.05

ขามทะเลสอ

3.35

2.85

ชุมพวง

3.05

2.80

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50% 

 ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.50

ชลบุรี

 3.60 - 4.00


 
 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


6.60 - 6.75

 

 
 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 
Powered by Allweb Technology.