Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง

วันนี้ (24 ก.พ.65) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ทำพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง โดย ดร.ยลดา หวังศุภกิจโศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ นายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้แทน 2 หน่วยงาน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

>>>ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ที่จะร่วมดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะเวลา 4 ปี เป็นการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมาแบบบูรณาการร่วมกัน


Powered by Allweb Technology.