Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยากร ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประเมินผลการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2563

 

 

วันนี้ (18 ส.ค.63) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอำนวยสุข อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับเชิญจากกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยากร ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประเมินผลการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2563 โดย นางสุมาลี ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน นายสุเทพ โสมภีร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด/เขต จำนวน 100 คน ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการ การผลิตมันสำปะหลังร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกร การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ในการบริหารจัดการมันสำปะหลังได้
โดยนายกสมาคมฯ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์การผลิต การตลาดส่งออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง”
Powered by Allweb Technology.