Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ประชุมส่งเสริมและพัฒนาเคร่อข่ายมันสำปะหลัง

                 

 

                วันนี้ เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุม สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายภาสกร สุรมูล บ.เยนเนรัลสตาร์ช เลขาธิการสมาคมฯ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “แนวโน้มสถานการณ์ และทิศทางตลาดการค้ามันสำปะหลัง” กับตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรมันสำปะหลังกลุ่มพื้นที่ 7 อำเภอ  จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ เสิงสาง หนองบุญมาก จักราช ห้วยแถลง ชุมพวง สีคิ้ว และด่านขุนทด  จำนวน 70 ราย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรมันสำปะหลัง ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา พิธีเปิดโดย นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา และวิทยากรจาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมบรรยายหัวข้อ “การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายมันสำปะหลัง” เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบข้อมูล ใช้ประกอบการวางแผนการผลิต และบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งการเปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเกษตรกร เพื่อนำเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 
Powered by Allweb Technology.