Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร ตอนที่ 54 ง พิเศษ (4 มีนาคม 2562) ฉบับ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องเงื่อนไขการนำเข้ามันสำปะหลัง และการนำผ่านมันสำปะหลัง 3 ประเทศ (เมียนมา/กัมพูชา/สปป.ลาว) และสิ่งต้องห้ามที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ.2562

 

 

เรียน ท่านสมาชิก

                   เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกรมวิชาการเกษตร ตอนที่ 54 ง พิเศษ (4 มีนาคม 2562) ฉบับ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องเงื่อนไขการนำเข้ามันสำปะหลัง และการนำผ่านมันสำปะหลัง 3 ประเทศ (เมียนมา/กัมพูชา/สปป.ลาว) และสิ่งต้องห้ามที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ.2562

รายละเอียด ดังนี้.-

1. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ามันสำปะหลังจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/054/T_0021.PDF
ดาวน์โหลดไฟล์ >>>>>>

2. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ามันสำปะหลังจากราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ.2562
ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/054/T_0023.PDF
ดาวน์โหลดไฟล์ >>>>>>

3. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ามันสำปะหลังจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ.2562
ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/054/T_0025.PDF
ดาวน์โหลดไฟล์ >>>>>>

4. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำผ่านมันสำปะหลังจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/054/T_0027.PDF
ดาวน์โหลดไฟล์ >>>>>>

5. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำผ่านมันสำปะหลังจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ.2562
ดูรายละเอียด  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/054/T_0029.PDF
ดาวน์โหลดไฟล์ >>>>>>

6. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำผ่านมันสำปะหลังจากราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ.2562
ดูรายละเอียด  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/054/T_0031.PDF
ดาวน์โหลดไฟล์ >>>>>>

7. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง สิ่งต้องห้ามที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ.2562
ดูรายละเอียด  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/054/T_0033.PDF
ดาวน์โหลดไฟล์ >>>>>>

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Powered by Allweb Technology.