Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

เตรียมนำข้อมูลแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบ จากประกาศระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยการกำกับดูแลตรวจสอบกักกันธัญพืชนำเข้าส่งออก หมายเลข 177 ของหน่วยงานจีน นำเสนอต่อ ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.)

 

 

  

 

            เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย กรุงเทพฯ นายสมบูรณ์ วัฒนวานิชย์กุล นายกสมาคมฯ นายสมชาย ศรีตระกูล ที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมกับนายกและผู้แทนคณะทำงาน 4 สมาคมฯ เพื่อเตรียมนำข้อมูลแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบ จากประกาศระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการกำกับดูแลตรวจสอบกักกันธัญพืชนำเข้าส่งออก หมายเลข 177 ของหน่วยงานจีน นำเสนอต่อ ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.)

            โดยในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายกและผู้แทนคณะทำงาน 4 สมาคมฯ มีกำหนดการที่จะเข้าพบหารือกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) เพื่อขอให้กระทรวงพาณิชย์ ช่วยพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว
Powered by Allweb Technology.