Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

เกษตรจังหวัดโคราช สั่งคุมเข้ม เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง

 

 

วันนี้ (2 ตุลาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้เรียกประชุมเกษตรกรอำเภอ ทั้ง 32 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และได้มอบหมายให้เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สถานการณ์ของโรคใบด่างมันสำปะหลัง พร้อมกับการเฝ้าระวังไปยังเครือข่ายเกษตรกรในทุกพื้นที่

สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETTA) โดย นายประพันธ์ เขียนนอก ผู้จัดการสมาคมฯ และ นายชัยวัฒน์ โชคถาวร ประธานผู้ประสานงาน CDA คลัสเตอร์มันโคราช (KOTAC) ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และได้รายงานข้อมูลถึงผลกระทบของโรคใบด่างในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทั้งเวียดนาม และกัมพูชา จากข้อมูลของคณะสำรวจมันสำปะหลัง ทั้ง 4 สมาคม ได้ลงพื้นที่จริงในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งทางสมาคมฯ และคลัสเตอร์มันโคราช ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอย่างเต็มที่ ซึ่งสมาคมฯ มีสมาชิกทั้งโรงแป้ง ลานมัน ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมสมาคมฯ ได้แต่งตั้ง ประธานอนุกรรมการดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ โดย คุณธิดารัตน์ รอดอนันต์ เป็นประธาน พร้อมที่จะร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในเบื้องต้น ยินดีที่จะประสานขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ ใช้สถานที่จัดอบรมเผยแพร่ความรู้เกษตรกร และพร้อมส่งเจ้าหน้าประจำโรงแป้งต่างๆ ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานราชการ กรณีที่พบการระบาดของโรค นอกจากนี้ จะได้ดำเนินการด้านสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เช่น ป้ายไวนิล ให้สมาชิก และเครือข่ายเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ได้รับทราบ การให้ความร่วมมือเพิ่มจำนวนจุดแปลงพยากรณ์ และแปลงสำรวจโรคใบด่าง การเปิดสายด่วนรับแจ้งข้อมูลของสมาคมฯ การร่วมขยายการผลิตสารกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบด้วยชีววิธี เช่น เชื้อราบิวเวอร์เรีย การเจรจาช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรค่าผลผลิต หากพบการระบาดในแปลงเพาะปลูกตามสมควร

นายวรกร เปรื่องค้า หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาว่า สำนักงานเกษตรจังหวัด ได้มีหนังสือด่วนแจ้งให้สำนักงานเกษตรแต่ละอำเภอได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ในที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ อาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน และมอบหมายเจ้าหน้าที่อารักขาพืชประจำอำเภอ ทำข่าวประชาสัมพันธ์จากข้อมูลส่วนกลางลงไปถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในทุกหมู่บ้านที่มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งการย้ำให้เกษตรอำเภอทุกพื้นที่ ใช้ทุกช่องทางที่มีเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เพิ่มความตระหนัก และเฝ้าระวังโรคใบด่างในมันสำปะหลัง สรุปข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ยังไม่มีการพบโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา แต่อย่างไรก็ตามจากนี้ไปได้กำชับให้เกษตรตำบล หมั่นออกพื้นที่แวะเวียนพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนในหมู่บ้าน หากพบลักษณะอาการของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้รีบแจ้งมายังจังหวัดทันที หากไม่แน่ใจให้ถ่ายภาพส่งไลน์มายังกลุ่มอารักขาพืช เพื่อให้คำตอบกับเกษตรกร และร่วมกันหาวิธีกำจัดแหล่งรังโรคโดยเร็ว และในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายวิบูลย์ ไชยวรรณ ในฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 นครราชสีมา ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ จะจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ 8 จังหวัด เพื่อดำเนินงานในเรื่องของโรคใบด่างมันสำปะหลังต่อไป

 

    

    

     
Powered by Allweb Technology.