Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

เตือนภัยการระบาด “โรคใบด่างมันสำปะหลัง”

เรียน ท่านสมาชิก

ด้วย ท่านเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (นายวิบูลย์ ไชยวรรณ) ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2561 แจ้งท่านนายอำเภอ ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เตือนภัยการระบาด “โรคใบด่างมันสำปะหลัง” โดยขอให้เกษตรอำเภอ ประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุม ทุกการประชุม ผ่านผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และทุกช่องทางในการกระจายข่าว ให้แจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดของโรค และดำเนินการในพื้นที่ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรค หากพบมันสำปะหลังมีลักษณะอาการคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้จับพิกัดต้นที่พบอาการ และรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชให้จังหวัดทราบโดยด่วน

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบมา
Powered by Allweb Technology.