Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

การสัมมนา เรื่อง โรคใบด่างมันสำปะหลัง

       ด้วยสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง โรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลัง การเฝ้าระวังและหมั่นตรวจแปลงเพาะปลูกมันสำปะหลัง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติเมื่อพบโรคดังกล่าว เพื่อให้สามารถป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงที

      ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพลานช้าง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

      ในการนี้สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและสมาชิกฯ เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนากลับมายังสมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
Powered by Allweb Technology.