Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.55

2.15

ปักธงชัย

2.60

2.20

สีคิ้ว

2.70

2.45

หนองบุญมาก

2.35 - 2.55

2.05 - 2.30

ครบุรี

2.50

2.20

เสิงสาง

2.65 - 2.90

2.25 - 2.50

พิมาย

2.48

2.20

ด่านขุนทด

2.65 - 2.70

2.35 - 2.40

ขามทะเลสอ

2.85

2.45

ชุมพวง

-

-

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.10 - 3.15

ชลบุรี

3.00 - 3.20


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 

6.10 - 6.32

 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง ประจำสัปดาห์

วันที่

ราคาภายใน

(บาท/กก.)

      ราคาส่งออก F.O.B.

      (เหรียญสหรัฐ/ตัน)

 

21 พฤษภาคม 2562

 

 

13.70

 

              460

 
                      ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 พฤษภาคม 2562

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.55

2.15

ปักธงชัย

2.60

2.20

สีคิ้ว

2.70

2.45

หนองบุญมาก

2.35 - 2.55

2.05 - 2.30

ครบุรี

2.50

2.20

เสิงสาง

2.65 - 2.90

2.25 - 2.50

พิมาย

2.48

2.20

ด่านขุนทด

2.65 - 2.70

2.35 - 2.40

ขามทะเลสอ

2.85

2.45

ชุมพวง

-

-

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.10 - 3.15

ชลบุรี

3.00 - 3.20


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 

6.10 - 6.32

 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง ประจำสัปดาห์

วันที่

ราคาภายใน

(บาท/กก.)

      ราคาส่งออก F.O.B.

      (เหรียญสหรัฐ/ตัน)

 

14 พฤษภาคม 2562

 

 

13.70

 

              460

 
                      ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.55

2.15

ปักธงชัย

2.60

2.20

สีคิ้ว

2.70

2.45

หนองบุญมาก

2.40 - 2.55

2.10 - 2.30

ครบุรี

2.50

2.20

เสิงสาง

2.65 - 2.85

2.25 - 2.45

พิมาย

2.48

2.20

ด่านขุนทด

2.65 - 2.70

2.35 - 2.40

ขามทะเลสอ

2.85

2.45

ชุมพวง

-

-

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.10 - 3.15

ชลบุรี

3.00 - 3.20


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 

6.10 - 6.30

 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง ประจำสัปดาห์

วันที่

ราคาภายใน

(บาท/กก.)

      ราคาส่งออก F.O.B.

      (เหรียญสหรัฐ/ตัน)

 

14 พฤษภาคม 2562

 

 

13.70

 

              460

 
                      ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.60

2.25

ปักธงชัย

2.60

2.20

สีคิ้ว

2.70

2.45

หนองบุญมาก

2.45 - 2.55

2.10 - 2.30

ครบุรี

2.50

2.20

เสิงสาง

2.65 - 2.85

2.25 - 2.45

พิมาย

2.43

2.15

ด่านขุนทด

2.65 - 2.70

2.35 - 2.40

ขามทะเลสอ

2.85

2.45

ชุมพวง

-

-

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.10 - 3.15

ชลบุรี

3.00 - 3.20


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 

6.10 - 6.30

 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง ประจำสัปดาห์

วันที่

ราคาภายใน

(บาท/กก.)

      ราคาส่งออก F.O.B.

      (เหรียญสหรัฐ/ตัน)

 

7 พฤษภาคม 2562

 

 

13.70

 

              460

 
                      ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคาหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.60

2.25

ปักธงชัย

2.60

2.20

สีคิ้ว

2.70

2.45

หนองบุญมาก

2.45 - 2.60

2.15 - 2.35

ครบุรี

2.50

2.20

เสิงสาง

2.65 - 2.85

2.25 - 2.45

พิมาย

2.43

2.15

ด่านขุนทด

2.65

2.35

ขามทะเลสอ

2.85

2.45

ชุมพวง

-

-

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.10 - 3.15

ชลบุรี

3.00 - 3.20


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 

6.10 - 6.30

 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง ประจำสัปดาห์

วันที่

ราคาภายใน

(บาท/กก.)

      ราคาส่งออก F.O.B.

      (เหรียญสหรัฐ/ตัน)

 

7 พฤษภาคม 2562

 

 

13.70

 

              460

 
                      ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Powered by Allweb Technology.