Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com





อัตราแลกเปลี่ยน



พยากรณ์อากาศ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 ธันวาคม 2563

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.50 - 2.55

2.10 - 2.15

ปักธงชัย

2.55

2.15

สีคิ้ว

2.35 - 2.55

2.10 - 2.30

หนองบุญมาก

2.30 - 2.50

2.00 - 2.20

ครบุรี

2.45

2.15

เสิงสาง

2.45 - 2.85

2.05 - 2.55

พิมาย

2.55

2.30

ด่านขุนทด

2.50 - 2.55

2.10 - 2.15

ขามทะเลสอ

2.45

2.05

ชุมพวง

2.35

2.10

กำลังการผลิตเฉลี่ย

72%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง) 3.90 
ชลบุรี 3.90 - 4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
6.82 - 7.40
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 21 ธันวาคม 2563

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.50 - 2.55

2.10 - 2.15

ปักธงชัย

2.55

2.15

สีคิ้ว

2.25 - 2.50

2.20 - 2.25

หนองบุญมาก

2.30 - 2.50

2.00 - 2.20

ครบุรี

2.45

2.15

เสิงสาง

2.45 - 2.85

2.05 - 2.55

พิมาย

2.45

2.20

ด่านขุนทด

2.50 - 2.55

2.10 - 2.15

ขามทะเลสอ

2.50

2.10

ชุมพวง

2.35

2.10

กำลังการผลิตเฉลี่ย

51%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง) 3.90 
ชลบุรี 3.90 - 4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
6.92 - 7.50
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.50 - 2.55

2.00 - 2.15

ปักธงชัย

2.55

2.15

สีคิ้ว

2.40 - 2.65

2.20 - 2.35

หนองบุญมาก

2.25 - 2.40

2.00 - 2.10

ครบุรี

2.40

2.10

เสิงสาง

2.40 - 2.80

2.05 - 2.50

พิมาย

2.45

2.20

ด่านขุนทด

2.50 - 2.55

2.10 - 2.15

ขามทะเลสอ

2.50

2.10

ชุมพวง

2.35

2.10

กำลังการผลิตเฉลี่ย

80%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.90 

ชลบุรี

3.90 - 4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
6.97 - 7.50

  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 ธันวาคม 2563

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.45 - 2.55

2.00 - 2.15

ปักธงชัย

2.55

2.15

สีคิ้ว

2.40 - 2.65

2.20 - 2.35

หนองบุญมาก

2.25 - 2.40

2.00 - 2.10

ครบุรี

2.40

2.10

เสิงสาง

2.45 - 2.75

2.05 - 2.45

พิมาย

2.45

2.20

ด่านขุนทด

2.55 

2.15 - 2.25

ขามทะเลสอ

2.40

2.00

ชุมพวง

2.35

2.10

กำลังการผลิตเฉลี่ย

82%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.90 - 4.00

ชลบุรี

3.90 - 4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
7.07 -7.50

  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14 ธันวาคม 2563

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.45 - 2.55

2.05 - 2.15

ปักธงชัย

2.55

2.15

สีคิ้ว

2.45 - 2.65

2.20 - 2.40

หนองบุญมาก

2.30 - 2.40

2.05 - 2.10

ครบุรี

2.40

2.10

เสิงสาง

2.55 - 2.75

2.15 - 2.45

พิมาย

2.50

2.25

ด่านขุนทด

2.60 - 2.65

2.20 - 2.25

ขามทะเลสอ

2.40

2.00

ชุมพวง

2.35

2.10

กำลังการผลิตเฉลี่ย

80%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.40 - 4.50

ชลบุรี

4.00 - 4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
7.25 - 7.50

  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ





Powered by Allweb Technology.