Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

  2.55 - 2.60

2.15 - 2.20

ปักธงชัย

2.50

2.10

สีคิ้ว

2.60 - 2.65

2.30 - 2.40

หนองบุญมาก

2.55 - 2.70

2.30 - 2.40

ครบุรี

2.50

2.20

เสิงสาง

2.55 - 2.90

2.15 - 2.60

พิมาย

2.45

2.20

ด่านขุนทด

2.60

2.20

ขามทะเลสอ

2.65

2.20

ชุมพวง

2.50

2.25

กำลังการผลิตเฉลี่ย

58%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง) 4.00 - 4.05
ชลบุรี (อำเภอเมือง) 4.00 - 4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
6.80 - 7.10
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

  2.57 - 2.60

2.15 - 2.20

ปักธงชัย

2.50

2.10

สีคิ้ว

2.50 - 2.60

2.30 - 2.35

หนองบุญมาก

2.55 - 2.70

2.30 - 2.40

ครบุรี

2.50

2.20

เสิงสาง

2.55 - 2.85

2.15 - 2.60

พิมาย

2.45

2.20

ด่านขุนทด

2.60

2.20

ขามทะเลสอ

2.65

2.20

ชุมพวง

2.50

2.25

กำลังการผลิตเฉลี่ย

80%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง) 4.00 - 4.05
ชลบุรี (อำเภอเมือง) 4.00 - 4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
6.60 - 7.00
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

  2.55 - 2.60

2.15 - 2.20

ปักธงชัย

2.50

2.10

สีคิ้ว

2.50 - 2.60

2.30 - 2.35

หนองบุญมาก

2.50 - 2.70

2.25 - 2.40

ครบุรี

2.50

2.20

เสิงสาง

2.50 - 2.85

2.15 - 2.60

พิมาย

2.45

2.20

ด่านขุนทด

2.60

2.20

ขามทะเลสอ

2.70

2.25

ชุมพวง

2.50

2.25

กำลังการผลิตเฉลี่ย

75%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง) 3.90 - 4.00
ชลบุรี (อำเภอเมือง) 4.00 - 4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
6.80 - 7.00
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

  2.55

2.10 - 2.15

ปักธงชัย

2.45

2.05

สีคิ้ว

2.50 - 2.55

2.30

หนองบุญมาก

2.50 - 2.70

2.25 - 2.40

ครบุรี

2.50

2.20

เสิงสาง

2.45 - 2.90

2.15 - 2.60

พิมาย

2.45

2.20

ด่านขุนทด

2.60

 2.20

ขามทะเลสอ

2.70

2.25

ชุมพวง

2.50

2.25

กำลังการผลิตเฉลี่ย

73%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง) 3.90  - 4.00
ชลบุรี (อำเภอเมือง) 4.00 - 4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
6.60 - 6.90
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

 2.52 - 2.55

2.10 - 2.15

ปักธงชัย

2.45

2.05

สีคิ้ว

2.45 - 2.50

2.20 - 2.25

หนองบุญมาก

2.45 - 2.70

2.25 - 2.40

ครบุรี

2.50

2.20

เสิงสาง

2.45 - 2.90

2.05 - 2.60

พิมาย

2.45

2.20

ด่านขุนทด

2.55 - 2.60

2.15 - 2.20

ขามทะเลสอ

2.55

2.15

ชุมพวง

2.50

2.25

กำลังการผลิตเฉลี่ย

73%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง) 3.90  - 4.00
ชลบุรี (อำเภอเมือง) 4.00 - 4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
6.60 - 6.90
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Powered by Allweb Technology.