Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 เมษายน 2566


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

3.95

3.55

 ปักธงชัย

3.80

3.40

 สีคิ้ว

4.10

3.85

 หนองบุญมาก

3.70 - 4.00

3.40 - 3.70

 ครบุรี

3.75

3.45

เสิงสาง

3.75 - 4.20

3.35 - 3.90

 พิมาย

-

-

 ด่านขุนทด

4.00 - 4.10 3.50 - 3.60

 ขามทะเลสอ

4.19

3.90

 ชุมพวง

-

-

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

5.90 - 6.00ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
8.50 - 8.70
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 21 เมษายน 2566


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

3.95

3.55

 ปักธงชัย

3.80

3.40

 สีคิ้ว

4.10

3.85

 หนองบุญมาก

3.70 - 4.00

3.40 - 3.70

 ครบุรี

3.65

3.35

เสิงสาง

3.75 - 4.20

3.35 - 3.90

 พิมาย

-

-

 ด่านขุนทด

4.00 - 4.10 3.50 - 3.60

 ขามทะเลสอ

4.19

3.90

 ชุมพวง

-

-

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

5.90 - 6.00ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
8.50 - 8.80
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 เมษายน 2566


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

3.90

3.50

 ปักธงชัย

3.80

3.40

 สีคิ้ว

4.10

3.85

 หนองบุญมาก

3.70 - 4.00

3.40 - 3.70

 ครบุรี

3.65

3.35

เสิงสาง

3.75 - 4.20

3.35 - 3.90

 พิมาย

-

-

 ด่านขุนทด

4.00 3.50

 ขามทะเลสอ

4.19

3.90

 ชุมพวง

-

-

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

5.90 - 6.00ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
8.50 - 8.80
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 เมษายน 2566


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

3.65

3.25

 ปักธงชัย

3.80

3.50

 สีคิ้ว

3.55 - 4.35

3.30 - 3.85

 หนองบุญมาก

3.65 - 4.00

3.35 - 3.70

 ครบุรี

3.65

3.35

เสิงสาง

3.45 - 4.20

3.05 - 3.90

 พิมาย

-

-

 ด่านขุนทด

4.00 3.50

 ขามทะเลสอ

4.19

3.90

 ชุมพวง

3.75

3.50

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

5.90 - 6.00ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
8.50 - 8.80
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 เมษายน 2566


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

3.65

3.25

 ปักธงชัย

3.80

3.50

 สีคิ้ว

3.55 - 4.15

3.30 - 3.75

 หนองบุญมาก

3.65 - 4.00

3.35 - 3.70

 ครบุรี

3.65

3.35

เสิงสาง

3.45 - 4.20

3.05 - 3.90

 พิมาย

-

-

 ด่านขุนทด

4.00 3.50

 ขามทะเลสอ

4.19

3.90

 ชุมพวง

3.75

3.50

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

5.90 - 6.00ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
8.50 - 8.80
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Powered by Allweb Technology.