Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย บอยคอต ลาประชุมผ่อนปรนมาตรการ นำเข้าข้าวสาลี 3:1 “พรศิลป์” นายสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย บอยคอต ลาประชุมผ่อนปรนมาตรการนำเข้าข้าวสาลี 3:1 กรมการค้าภายใน แจ้งเลื่อนประชุมไม่มีกำหนด

 
 
 
 
นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด เลขที่ สผ. 0352 / 2565 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 เรื่อง แจ้งลาประชุมหารือเพื่อแก้ไขและผ่อนคลายปัญหาราคาสินค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ถึง อธิบดีกรมการค้าภายใน ตามที่ กรมการค้าภายในได้มีหนังสือเชิญประชุมหารือเพื่อแก้ไขและผ่อนคลายปัญหาราคาสินค้าวัตถุดิบ อาหารสัตว์ โดยมีกำหนดในวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 1 3.00 น. และขอปรับเปลี่ยนเวลาประชุมเป็น 15.00 น.
โดยการประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุมต่อเนื่องจากการประชุมกับท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ซึ่งจะพิจารณากำหนโควต้าจำนวนนำเข้าข้าวสาลีภายใต้การผ่อนปรนมาตรการนำเข้าข้าวสาลี 3:1 ส่วนนั้น
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ขอเรียนท่านว่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมชาวไร่มันสำปะหลัง สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาคมการค้าพืชไร่ ได้ออกข่าวไม่เห็นด้วยกับการผ่อนปรนมาตรการดังกล่าวและมีข้อสอบถามต่าง ๆ ซึ่งเป็นคำถามเดิมที่ได้มีการชี้แจงไปแล้วในหลายเวที และบางคำถามกรมการค้าภายในมีข้อมูลอยู่แล้ว
การให้ข่าวดังกล่าวจะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ขัดแย้งต่อที่ประชุม และทำให้การประชุมไม่มีข้อยุติคล้ายกับบรรยากาศการประชุมกับท่านปลัดทั้งสองกระทรวงเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมาในการนี้ เพื่อไม่ให้เกิดบรรยากาศขัดแย้งดังกล่าว สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย จึงขอลาการประชุมในครั้งนี้
หากกรมการค้าภายในมีข้อสอบถามข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมสมาคมยินดีที่จะทำหนังสือตอบคำถามไปยังท่านโดยตรงเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้สมาคมเห็นว่าการพิจารณาผ่อนปรนมาตรการดังกล่าวเป็นอำนาจของรัฐท่านสามารถตัดสินใจได้จากข้อมูลที่ท่านมีอยู่ได้
จากหนังสือดังกล่าวนี้เอง ทำให้ กรมการค้าภายใน แจ้งเลื่อนประชุมไม่มีกำหนดPowered by Allweb Technology.