Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

โครงการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพ ปรับปรุงดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลังโดยใช้ของเหลือจากอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง

 

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จังหวัดนครราชสีมา
นายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมฯ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพ กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรติดตามผลการปรับปรุงดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลังโดยใช้ของเหลือจากอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง โดย ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วย นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา นางสมพิศ ทองดีนอก เกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงาน
การฝึกอบรมครั้งนี้ มีเกษตรกรเครือข่ายของสมาชิกผู้ประกอบการโรงแป้ง 12 แห่ง จำนวน 70 คน มาเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การแปลผลค่าวิเคราะห์ดิน และการปรับปรุงดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง” วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ อดีตอาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฎิบัติการแปลผลค่าวิเคราะห์ดินและจัดทำคำแนะนำการปรับปรุงดินและการใส่ปุ๋ย เพื่อให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ไปปรับปรุงดินเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ในแปลงเพาะปลูกของตนเอง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่ของโรงงานนำไปขยายผลให้กับเครือข่ายเกษตรกรรายอื่น

   
   
   
   

Powered by Allweb Technology.