Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ร่วมงาน Cassava Field Day ณ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง

  

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมฯ และคณะร่วมงาน Cassava Field Day ณ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการมันสำปะหลัง 4 สมาคมฯ และเกษตรกร ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก
การจัดงานครั้งนี้ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย (TTDI) ได้เปิดตัวพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคไวรัสใบด่าง ชุดแรกในประเทศไทย
ซึ่งหลังจากที่มูลนิธิฯ ได้รับพันธุ์จากสถาบันเกษตรเขตร้อนนานาชาติ (IITA) เมื่อปี 2561 ได้ดำเนินงานทดสอบคัดเลือกพันธุ์ ร่วมกับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วงปี 2562-2566 จนได้พันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรคใบด่างระดับสูงจำนวน 3 พันธุ์ ได้แก่ TMB B419, IITA-TMS-IBA980581, IITA-TMS-IBA920057
พร้อมกันนี้ได้นำคณะเยี่ยมชมแปลงปลูกพันธุ์ต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง และมีการประชุมหารือแนวทางในการขยายพันธุ์ต้านทานโรคใบด่าง และการกระจายพันธุ์สู่เกษตรกรอย่างรวดเร็วต่อไป


Powered by Allweb Technology.