Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง ปี 2561

 

                                                                                                                                                       [หน่วย : ตัน]

เดือน

มันเส้น

มันอัดเม็ด

แป้งดิบ

แป้งแปรรูป

สาคู

มกราคม  649,360 300  266,137 

80,250 

2,485
กุมภาพันธ์   500,794 126  274,447  80,732  2,502 
มีนาคม 666,141  4,718  296,222  99,232  3,324 
เมษายน 352,978  290  173,215  86,484  2242 
พฤษภาคม 238,973 358 180,585  82,272  3,725 
มิถุนายน 182,760 325      
กรกฎาคม 163,784  21       
สิงหาคม          
กันยายน          
ตุลาคม          
พฤศจิกายน          
ธันวาคม          

รวม

2,285,473 

5,752 836,706  260,214  8,311 

  
หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

 
Powered by Allweb Technology.