Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง ปี 2560

 

                                                                                                                                                       [หน่วย : ตัน]

เดือน

มันเส้น

มันอัดเม็ด

แป้งดิบ

แป้งแปรรูป

สาคู

มกราคม  499,572  4,179  295,030 

66,477 

1,975 
กุมภาพันธ์   813,978 100  258,716  71,479  2,472 
มีนาคม 714,752  343  254,699  97,151  3,137 
เมษายน 469,586  226 207,474  85,301  2,368 
พฤษภาคม 510,266  147 285,940  90,161  3,909 
มิถุนายน 405,114  4,091 281,282  87,231  2,955 
กรกฎาคม 484,364  11,260  233,406  67,598  2,589 
สิงหาคม 426,072  65  251,369  82,659  2,957 
กันยายน 513,360  10,929  226,570  97,695  3,004 
ตุลาคม 559,042  362  268,924  75,622  2,594 
พฤศจิกายน 702,255  3,847  264,573  96,699  2,060 
ธันวาคม 528,240  550  302,687  82,953  1,779 

รวม

6,623,764 

35,867  3,130,671  1,001,026  13,755 

 

 
Powered by Allweb Technology.