Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคาหัวมันสำปะหลังสด - มันเส้น ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

 

 

  ราคาหัวมันสด (เชื้อแป้ง 30%) ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

ราคา/บาท:กก.

เมือง

2.82 - 3.00

สีคิ้ว

2.65 - 3.00

หนองบุญมาก

2.85 - 3.00

ครบุรี

2.90

เสิงสาง

2.80- 3.05

พิมาย

2.55

ด่านขุนทด

2.95

ขามทะเลสอ

2.80

ชุมพวง

2.80

กำลังการผลิตเฉลี่ย

64%

 

ราคามันเส้น ณ โรงอัดมันเม็ด จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

ราคา/บาท:กก.

เมือง

-

โชคชัย

-

สีคิ้ว

-

พิมาย

-

ปริมาณมันเส้นเข้าสู่โรงอัดมันเม็ด(ปริมาณ/ตัน)

-

 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อำเภอ

ราคา/บาท:กก.

นครหลวง

 6.70-7.10

บางไทร

 6.70-7.10

ท่าเรือ

 6.70-7.10

ปริมาณสินค้าเข้าสู่ตลาด(ปริมาณ/ตัน)

 9,000


ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ราคามันเส้น เอฟ.โอ.บี. กรุงเทพฯ

วันที่
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน
 18 กันยายน  2555 230 - 235
 4 ตุลาคม  2555 230 - 235
 19 ตุลาคม  2555 230 - 235
 2 พฤศจิกายน  2555 230 - 235
 
ข้อมูล : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

วันที่
ราคา FOB (USD/MT)

ราคาภายในประเทศ
(บาท/กก.)

  25 กันยายน 2555

440
13.30
   2  ตุลาคม  2555 450
13.30
  16  ตุลาคม  2555 455
13.40
    6  พฤศจิกายน  2555 460

13.50

                     
ข้อมูล : สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย Powered by Allweb Technology.