กรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ พุ่งเป้า “นครราชสีมาโมเดล” นำผลงานวิจัยสู่การสร้างรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

  • Print

   

   

 

วันนี้ (30 ต.ค.2564) เวลา 08.00 น.- 12.00 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับเชิญเข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวตกรรม (โครงการจังหวัดโมเดล : นครราชสีมา) ของคณะกรรมาธิการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวตกรรม สภาผู้แทนราษฎร นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานกรรมาธิการฯ และคณะ มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ) เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการ “นครราชสีมาโมเดล” ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ ผักสวนครัว พืชสมุนไพร และมันสำปะหลัง นำเสนอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ความสำเร็จของโครงการทั้งหมดขึ้นอยู่กับ 1.แนวคิด 2.เป้าหมาย รายได้เกษตรกรจะต้องเพิ่มขึ้น อย่างน้อยเดือนละ 10,000 บาท อย่างยั่งยืน 3.จุดโฟกัส ของแต่ละโครงการจะต้องมีความชัดเจน การดำเนินงานที่ผ่านมาใกล้เคียงกับเป้าหมายแล้วหรือยัง หัวใจสำคัญที่อยากจะฝากนักวิจัยคือจะต้องลงมือปฏิบัติด้วยทำให้เกษตรกรเห็นจริง ทำต้นแบบให้สำเร็จ เพื่อให้เกษตรกรนำไปขยายผล พร้อมกันนี้ได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญว่า “นครราชสีมาโมเดล” ไม่ใช่งานวิจัยของอาจารย์ แต่จะนำงานวิจัยที่มีอยู่แล้วลงไปปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาความอยากจนให้กับเกษตรกร ในแต่ละบริบทของพื้นที่ ซึ่งทุกๆ โครงการย่อยจะต้องเพิ่มได้ทั้งประสิทธิภาพ และมาตรฐานคุณภาพ การแก้ไขปัญหาจะต้องประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ เกษตรกรผู้ที่มีความตั้งใจอยากจะเข้าร่วมโครงการ สถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้เทคโนโลยี และทางจังหวัดฝ่ายให้การสนับสนุน (ผู้ว่าราชการจังหวัด) โดยคณะกรรมาธิการจะเป็นผู้เชื่อมโยง และนำไปสู่ภาคเอกชนในอนาคต