Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

จีดีพีเกษตรไทยไตรมาส3โต 4.5% สัญญาณขยายตัวดีต่อเนื่อง

   น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐ์กิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐ์กิจการเกษตรไตรมาส 3/2560 ขยายตัว 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 เนื่องจากผลผลิตภาพรวมของข้าวรวมทั้งประเทศยังคงเพิ่มขึ้น รวมถึงสินค้าพืชสำคัญต่างๆ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และลำไย แม้ว่าช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักต่อเนื่องและน่ำท่วม จนผลผลิตบางส่วนได่รับความเสียหาย ขณะที่การผลิตสินค้าปศุสัตว์เพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาด ประกอบกับระบบการผลิตทึ่ได้มาตรฐาน ในส่วนของสาขาประมง การผลิตสัตว์น้ำจืด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และการส่งออกสินค้าเกษตรและผลผลิตมีทิศทางเพิ่มขึ้นตามเศรษฐกิจคู่ค้าดีขึ้น

       น.ส.ทัศนีย์ กล่าวว่า พิจารณารายละเอียดพบว่า สาขาพืช ขยายตัว 7.4% ผลผลิตพืชสำคัญที่เพิ่มขึ้นได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลำไย มังคุด และเงาะ ด้านราคาสินค้าเฉลี่ยในไตรมาส เพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางแผ่นดิบ และทุเรียน สาขาปศุสัตว์ ขยายตัว 2.3% ทั้งไก่เนื้อ สุกร ไข่ไก่ และน้ำนมดิบ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ส่วนราคา ไก่เนื้อและน้ำนมดิบ มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สาขาประมง หดหัว 3.2% เป็นผลมาจากกุ้งทะเลเพาะเลี่ยงผลผลิตมาแนวโน้มลดลง ในแหล่งผลิตสำคัญภาคใต้ จากสภาพอากาศ สาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัว 5% มีการจ้างบริการเตรียมตัว ไถพรวนดิน และเกี่ยวนวดข้าว เพิ่มขึ้น สาขาป่าไม้ขยายตัว 2.2% เนื่องจากผลผลิตไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส ที่เพิ่มเป็นหลัก

       สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 จะขยายตัว 3-4% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนมิถุนายน ว่าจะขยายตัว 2.5-3.5% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจการเกษตรช่วงครึ่งแรกของปี 2560 ขยายตัวสูงที่ 10.3% โดยช่วงครึ่งหลังปี 25560 มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากช่วงแรกของปี คาดว่าทุกสาขาการผลิต ขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศและปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตทางการเกษตรมากขึ้น ประกอบกับ มีแรงขับเคลื่อนจากการดำเนินนโยบายและมาตรการด้ารการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเศรษฐกิจปี 2560 มีทิศทางดีขึ้น เป็นผลดีต่อการส่งออกสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ช่วยสนับสนุนให้ภาคเกษตรปีนี้เติบโตได้ดี

 

ที่มา : มติชนออนไลน์  30 ตุลาคม 2560

 
Powered by Allweb Technology.