Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

พณ.ชงครม.แนวทางปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เตรียมเสนอแนวทางการปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ให้ ครม.รับทราบ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เตรียมเสนอ ที่ประชุม ครม.ในวันนี้ เพื่อพิจารณาแนวทางการดูแลส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังแบบอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี เนื่องจากเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเป็นจำนวนมาก เมื่อส่งเสริมให้มีการปลูกแบบอินทรีย์ จะสามารถทำรายได้ได้มากขึ้น เป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรรายอื่น จึงได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดูแลตั้งแต่ต้นพันธุ์ การเพาะปลูก โดยกระทรวงพาณิชย์จะดูแลในด้านตลาด เพื่อให้เป็นระบบแบบครบวงจร ส่งเสริมคุณภาพมันสำปะหลังให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ ยังผลักดันเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน เพื่อขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) เสนอ ครม.รับทราบถึงคืบหน้าในการขึ้นทะเบียนด้ว

ที่มา :  INN 22 สิงหาคม พ.ศ.2560
Powered by Allweb Technology.