Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ลุยแก้ปัญหาข้าวโพด-มันสำปะหลัง-ปาล์มน้ำมัน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ว่า ที่ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร 3 ชนิดคือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน

 

 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ว่า ที่ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร 3 ชนิดคือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน

โดยในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ประชุมจะออกประกาศให้พ่อค้าคนกลางที่รับซื้อ ครอบครองข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ 50 ตันขึ้นไป ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้รับทราบถึงการเชื่อมโยงของสินค้าทั้งระบบหากไม่ทำตามจะถูกปรับไม่เกิน 20,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี และหากแจ้งขึ้นทะเบียนล่าช้าก็ถูกปรับวันละ 2,000 บาท นอกจากนี้ ภายในสัปดาห์นี้กระทรวงก็จะเรียกผู้ผลิตอาหารสัตว์มาหารือเพื่อขอความร่วมมือในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และจุดรับซื้อ เพื่อรองรับผลผลิตที่จะออกมาในช่วงปลายเดือนส.ค.นี้ โดยคาดว่าผลผลิตทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 4.5 ล้านตัน

ส่วนมันสำปะหลังที่ประชุม ให้ขึ้นทะเบียนพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อหรือมีมันเส้นครอบครอง 15 ตัน หรือมันสด 45 ตัน ต้องขึ้นทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ เช่นกันเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาราคาและผลผลิตทั้งระบบมีการเชื่อมต่อถึงภาคปศุสัตว์

ขณะที่ปาล์มน้ำมันคณะกรรมการก็มีกำหนดให้มีการรับซื้อทะลายปาล์มสดที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% ขึ้นไป หากมีเปอร์เซ็นต์ที่มากน้อยกว่านี้ก็ให้บวกลบไปเปอร์เซ็นต์ละ 30 สตางค์ และให้ผู้ประกอบการผู้รับซื้อขายแสดงป้ายราคารับซื้อที่ชัดเจน และห้ามแสดงราคาปาล์มร่วง หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับเกิน 1 แสนบาท

เนื่องจากการหากมีการแสดงราคารับซื้อลูกปาล์มร่วงก็เท่ากับเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตปาล์มน้ำมันที่ไม่ได้คุณภาพออกมาขาย และมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของน้ำมันปาล์มของไทยในภาพรวมโดยเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่เพิ่มขึ้นเพียง 1% มีมูลค่าสูงกว่า 10,000 ล้านบาท หากเกษตรกรสามารถผลิตปาล์มคุณภาพสูงขึ้นก็จะส่งผลดีต่อเกษตรกรเอง และก็เป็นการดำเนินการตามประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซียซึ่งทั้งสองประเทศเป็นผู้ผลิตปาล์มน้ำมันรายใหญ่ที่มีคุณภาพของโลก

ที่มา : ข่าวสด ออนไลน์ 7 ส.ค. 2560

 
Powered by Allweb Technology.