Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

พาณิชย์ แจง TOR ประมูลมันสำปะหลังในสต็อกรัฐล็อตสุดท้าย ปริมาณ 3.7 พันตัน กำหนดยื่นซองราคา 21 ก.ค.นี้...


นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังคงเหลือในสต็อกของรัฐบาล

เปิดเผยว่า ตามที่นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) เห็นชอบให้ดำเนินการระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังคงเหลือในสต็อกของรัฐบาลตามแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยการระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดประมูลล็อตสุดท้าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ฯ ที่จะประมูลดังกล่าวได้เก็บมานานแล้ว คุณภาพได้เสื่อมตามระยะเวลาการเก็บรักษา จึงเห็นควรระบายเพื่อลดภาระการจัดเก็บรักษา จึงได้กำหนดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปิดประมูลผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังคงเหลือในสต็อกของรัฐบาลเป็นการทั่วไปและเข้าสู่อุตสาหกรรม ซึ่งมีหลักการคล้ายกับเงื่อนไขการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลที่ผ่านมา

โดยปริมาณที่จะระบายครั้งนี้เป็นมันสำปะหลังเส้น เพื่อการจำหน่ายเป็นการทั่วไป 3,449.620 ตัน และเพื่อการจำหน่ายเข้าสู่อุตสาหกรรม ปริมาณ 263.374 ตัน ซึ่งเปิดกว้างให้บุคคลทั่วไป นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันเกษตรกรที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้ามันสำปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังหรือสินค้าเกษตรสามารถยื่นเสนอซื้อได้ ทั้งนี้กรณีการจำหน่ายเข้าสู่อุตสาหกรรม ผู้เสนอซื้อจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์และประเภทของอุตสาหกรรมที่จะนำไปใช้ และรับรองว่าจะไม่นำไปเข้าสู่ระบบการตลาดและการค้าปกติเพื่อการบริโภคของคนและสัตว์ทุกรูปแบบ รวมถึงไม่นำไปปรับปรุงสภาพเพื่อการส่งออก หรือทางอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้

สำหรับการระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมจะมีกลไกในการควบคุมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไม่ให้เข้าไปสู่ระบบการตลาดและการค้าปกติ โดยผู้ซื้อจะต้องรายงานผลการดำเนินการพร้อมเอกสารหลักฐานแก่ อคส. ซึ่ง อคส.จะเป็นผู้กำกับดูแลตั้งแต่การรับมอบ กระบวนการขนส่ง การเคลื่อนย้ายและการนำไปใช้ทุกขั้นตอน

นายกีรติ รัชโน กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นซองเอกสารคุณสมบัติผู้เสนอซื้อในวันที่ 19 ก.ค.60 เวลา 08.30-11.00 น. โดยผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถยื่นซองเสนอซื้อได้ในวันที่ 21 ก.ค.60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.30 น. ณ อาคารสำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าดูสภาพมันสำปะหลังเส้นในคลังได้จนถึงวันที่ 18 ก.ค.60 เวลา 09.00-16.00 น.

ที่มา : : อาร์วานทีไนน์ 14 ก.ค. 60

 
Powered by Allweb Technology.