Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

พาณิชย์ติดตามราคามันสำปะหลังอย่างใกล้ชิด

 

กระทรวงพาณิชย์ ติดตามสถานการณ์ราคามันสำปะหลังอย่างใกล้ชิด พร้อมกำหนดมาตรการช่วยเหลือ และขอความร่วมมือโรงแป้ง,โรงงานเอทานอล ให้รับซื้อมันจากเกษตรกร

 

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์ราคามันสำปะหลังอย่างใกล้ชิด โดยในปี 2559/60 มันสำปะหลังมีผลผลิตประมาณ 31 ล้านตัน ออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 82 คงเหลือประมาณร้อยละ 18 ส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสานตอนบน

โดยราคาหัวมันสด จ.นครราชสีมา เชื้อแป้งร้อยละ 25 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ กิโลกรัมละ 1.75 บาท ซึ่งปัจจุบันเกิดสภาพปัญหาจากฝนตกชุก ทำให้เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งต่ำเหลือร้อยละ 11 – 18 และลานมันหยุดรับซื้อ กระทรวงพาณิชย์จึงได้หารือกับสมาคมผู้ผลิต/ผู้ค้ามันสำปะหลัง ตัวแทนเกษตรกร ขอความร่วมมือรับซื้อมันจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง แม้คุณภาพจะต่ำกว่าที่ต้องการ เพื่อช่วยพยุงราคา

ที่มา : สำนักข่าวไอ เอ็น เอ็น 29 พ.ค. 60
Powered by Allweb Technology.