Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

พาณิชย์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตมันสำปะหลัง

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เกษตรกร และเพิ่มปริมาณการใช้มันสำปะหลังในอุตสาหกรรมเอทานอล

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายมันสำปะหลัง ระหว่างสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย กับสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย และสมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง ในวันศุกร์ที่ 23ธันวาคม 2559 ณ ห้องกำแพงเพชรอัครโยธิน ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารกรมการค้าภายใน ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธี ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมันสำปะหลัง ในการผลักดันและส่งเสริมให้เกษตรกรมีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มปริมาณการใช้มันสำปะหลังในอุตสาหกรรมเอทานอล อันจะส่งผลต่อเสถียรภาพด้านราคาในภาพรวมต่อไป
โดยทางสมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง และสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย จะรับซื้อหัวมันสดคุณภาพเชื้อแป้ง 25% ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งสูงกว่าต้นทุนการผลิตทั้งหมดของเกษตรกร โดยตกลงรับซื้อในราคาไม่ต่ำกว่า 1.90 บาทต่อกิโลกรัม ไม่น้อยกว่า 1,200 ตันต่อวัน ณ โรงงานเอทานอล ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดมากและราคามีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ สมาพันธ์ฯ ต้องมีการกำกับดูแลเกษตรกรที่เป็นสมาชิกให้เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่ต่ำกว่า 8 เดือน เพื่อให้ผลผลิตมีเชื้อแป้งที่เหมาะสม คุณภาพดี และเป็นที่ต้องการของตลาด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ทั้งยังสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม อันจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว โดยรัฐบาลมีแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการผลิตมันสำปะหลังที่มีคุณภาพและสามารถแปรรูปผลผลิตด้วยตนเอง และขยายการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นให้แก่อุตสาหกรรมมันสำปะหลัง อาทิ อุตสาหกรรมอาหารเพื่อการบริโภค อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งจะพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังและภาคเกษตรกรรมของไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
Powered by Allweb Technology.