Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

รมว.พาณิชย์ติดตามการปลูกมันสำปะหลังที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมพัฒนาสายพันธุ์ยกระดับสินค้าเกษตรไทย

 
               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง ที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมพัฒนาสายพันธุ์ยกระดับสินค้าเกษตรไทย
               นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้ดูแลสินค้าเกษตรและราคาสินค้าเกษตรสำคัญอย่างใกล้ชิด อาทิ มันสำปะหลัง ที่กำลังจะออกมา โดยจะเน้นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ มากขึ้น และสนับสนุนให้นำไปผลิตเป็นเมทิลแอลกอฮอล์และเอทิลแอลกอฮอล์ จากการลงพื้นที่มันสำปะหลังที่สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อมันสำปะหลังในอนาคต ส่วนข้าวมีมาตรการต่างๆ ให้สามารถยกระดับราคาข้าวให้สูงขึ้น
ด้านนายวิจารณ์ วิชชุกิจ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง กล่าวว่า ไทยต้องเน้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่จากมันสำปะหลัง เพื่อสร้างความหลากหลายให้สินค้า ซึ่งรัฐบาลต้องหาตลาดให้แป้งมันสำปะหลัง จากปัจจุบันเน้นการส่งออกมันเส้น หากพัฒนาพันธุ์พืชให้ดียิ่งขึ้น จะเป็นแนวทางยกระดับราคาสินค้าเกษตร และช่วยให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนปลูกพืชที่มีคุณภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ได้พัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังหลายสายพันธุ์ เพื่อยกระดับมันสำปะหลัง เช่น พันธุ์แว็กซี่(waxy) เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษตัวแรกของโลก มีความใส ความหนืดมากกว่าพันธุ์ธรรมดา โดยมีเชื้อแป้งอยู่ที่ร้อยละ 22-23 และในอนาคตจะพัฒนาเชื้อแป้งให้สูงร้อยละ 25-26 เท่ากับมันสำปะหลังธรรมดาทั่วไป ส่วนแนวโน้มราคามันสำปะหลังของไทยเชื้อแป้งร้อยละ 25 ราคาประมาณ 1.90 - 2 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับปริมาณผลผลิตในประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ 31 ล้านตันต่อปี และมีการนำเข้า 9 ล้านตันต่อปี
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์Powered by Allweb Technology.