Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

การสำรวจติดตามภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2558/59 สาย 2

           ด้วยคณะติดตามภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง 4 สมาคมฯ กำหนดเดินทาง ติดตามภาวะมันฯ ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2559 สาย 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ราชอาณาจักรกัมพูชา และภาคตะวันออก เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบการค้ามันสำปะหลังในจังหวัดต่างๆ
Powered by Allweb Technology.