Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารตลาดมันสำปะหลังระดับจังหวัดนครราชสีมา     ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานที่ประชุม 

 

 
Powered by Allweb Technology.