Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

เข้าพบหารือ ท่านประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์) เกี่ยวกับการออกกฏหมาย ร่าง พรบ.มันสำปะหลังฯ

 

 

 

 

          วันนี้ เมื่อเวลา 12:00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องชูประกอบ (ชั้น 8) สนง.เศรษฐกิจการเกษตร กทม. นายมาโนช วีระกุล นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ประสานงานนำนายกสมาคมการค้ามันสำปะหลัง ทั้ง 4 สมาคมฯ และคณะเข้าพบหารือ ท่านประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์) เกี่ยวกับการออกกฏหมาย ร่าง พรบ.มันสำปะหลังฯ

ผลการประชุมพอสรุปได้ดังนี้

          - ในช่วงกลางเดือนหน้า  (กันยายน) สภาเกษตรกรแห่งชาติ จะจัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเกี่ยวกับตัวร่าง พรบ.มันสำปะหลัง ซึ่งร่างดังกล่าว เสนอโดย สมาพันธ์ชาวไร่มันฯ ซึ่งจะมีการพิจารณาในรายละเอียดทุกมาตรา เพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือเสนอขอยกลิก หลังจากนั้นสภาเกษตรฯ จะสรุปข้อคิดเห็นส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาดำเนินการ

          - ทั้ง 4 สมาคมฯ รับทราบว่า สภาเกษตรฯ ได้ยกร่าง"ยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง" ฉบับสภาเกษตรฯ และจะส่งร่างให้กับทาง 4 สมาคมฯ เพื่อช่วยพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ก่อนที่จะเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พิจารณาและดำเนินการ

          - โอกาสเดียวกันนี้ ทั้ง 4 สมาคมฯ ได้ขอให้ท่านประธานสภาเกษตรฯ หารือบอร์ดใหญ่ของธนาคาร ธกส.เพื่อยืดระยะเวลาชำระหนี้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งต้องชำระในช่วงสิ้นเดือนมีนาคม ของทุกปี รวมทั้ง การขอขยายเวลาพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรบางรายซึ่งครบชำระในปีนี้ออกไปอีก (พักมาแล้ว 3 ปี) เนื่องจากในปีนี้เกษตรกรประสบปัญหาภาวะภัยแล้ง

          โดย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา (คุณเติมศักดิ์) ที่ร่วมประชุมด้วย จะนำเสนอเรื่องการขยายเวลาพักชำระหนี้ ต่อท่าน ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อพลักดันเรื่องนี้ต่อไป

          นอกจากนี้ ทั้ง 4 สมาคมฯ เห็นพ้องต้องกัน โดยพร้อมที่จะร่วมดำเนินงาน และให้ความร่วมมือ เรื่อง มันสำปะหลัง กับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อพลักดันนโยบาย โครงการ แผนงานต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ ของสภาเกษตรฯ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 

 

 

 
Powered by Allweb Technology.