Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) และคณะ...


          วันนี้ (17 ม.ค. 2562) เวลา 10.30 น. ณ หอประชุม สหกรณ์การเกษตรปากช่อง จำกัด อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา               นายภาสกร สุรมูล เลขาธิการสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับมอบหมายจาก นายสมบูรณ์ วัฒนวานิชย์กุล นายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการ ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) และคณะในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร และรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง และโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายวิเชียร จันทรโณทัย) เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุมพอสรุปประเด็นสำคัญๆ ได้ดังนี้.-

          (1) การให้ความสำคัญและเข้มงวดแก้ไขปัญหาลักลอบนำเข้ามันสำปะหลังตามแนวชายแดน (2) การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง กระทรวงพาณิชย์ กับ 4 สมาคมฯ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง และสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกร (3) การร่วมมือร่วมใจป้องกันแก้ไขโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อสร้างโอกาสด้านราคาในอนาคต (4) การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้ได้ เพิ่มโอกาสพัฒนาการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน (5) ขอขอบคุณ 4 สมาคมฯ ที่ตั้งใจมาร่วมกันทำ MOU ช่วยกันสร้างเสถียรภาพราคาให้กับเกษตรกร เพื่อต้องการเห็นเกษตรกรมีกำไร และมีกำลังใจเพาะปลูกมันสำปะหลังต่อไป (6) กระทรวงพาณิชย์ จะพาผู้ส่งออกไปหาตลาดใหม่ๆ เพื่อขยายตลาด กระทรวงฯ ในฐานะที่เกี่ยวข้องกับกลไกตลาด พยายามทุกวิถีทางในการสร้างความมั่งคงให้กับเกษตรกร

           จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธาน MOU ระหว่างตัวแทน 4 โรงงานแป้งมันสำปะหลัง ได้แก่                      บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท แป้งไทย จำกัด บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด ร่วมกับผู้แทนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ก่อนที่ผู้แทน 4 สมาคมฯ จะร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจแนวทางการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทย ประกอบด้วย ดร.สุรีย์ ยอดประจง กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย นางอำไพ จารุวัฒน์กุล อุปนายกสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย นายสมชาย วราธนสิน นายกสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และนายภาสกร สุรมูล เลขาธิการสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทั้ง 4 สมาคมมีภารกิจในการดูแล ส่งเสริมแก้ปัญหาให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกมันสำปะหลังได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม และยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง และทั้ง 4 สมาคมได้มีความเห็นร่วมกันที่จะกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและยกระดับมาตรฐานการค้า ตลอดจนขีดความสามารถของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกอย่างแท้จริง จึงได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจแนวทางการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทยร่วมกัน

         หลังจากเสร็จพิธีท่านรัฐมนตรีฯ ได้พบปะกลุ่มเกษตรกร และเยี่ยมชมบูทนิทรรศการให้ความรู้เกษตรกรจากหน่วยงานราชการ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา การออกร้านธงฟ้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานภาคเอกชน บริษัทฯ สงวนวงษ์อุตสาหกรรม บริษัทฯ ทีพีเค เอทานอล ก่อนที่คณะจะรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านน่านน้ำ และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ในภาคบ่าย

                                     

                                    

                                  

                                  

                                              

                                       

                                     

                                               

                                           

 

 

 

 

 

                       

 
Powered by Allweb Technology.