Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 4

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังไทย
เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ระหว่างวันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2560

         ตามที่ คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ได้ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 4 โดยขอความรวมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นไม่ควรขายต่ำกว่าราคาตันละ 184 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชังนั้น สมาคมขอขอบคุณสมาชิกที่ได้ให้ความร่วมมือ อันเป็นการทำให้เกิดความเป็นธรรมต่ออุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศ และประโยชน์ของเกาตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ส่งผลให้ปัจจุบันราคาซื้อขายได้ปรับตัวขึ้นในระดับหนึ่ง ทั้งราคาส่งออก ราคามันเส้น และราคาหัวมันสำปะหลัง
Powered by Allweb Technology.