Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย

 

 

 

 

เรื่อง การประกาศราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 2
ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังไทย
เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 2560

         ตามที่ คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ได้ประกาศราคา และขอความร่วมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นไม่ควรขายต่ำกว่าราคาตันละ 176 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชังนั้น สมาคมขอขอบคุณสมาชิกที่ได้ให้ความร่วมมือ และปัจจุบัน ราคาซื้อขายได้ปรับ ตัวขึ้นในระดับหนึ่ง ทั้งราคาส่งออก ราคามันเส้น และราคาหัวมันสำปะหลัง

 

 

 

 

 

 
Powered by Allweb Technology.