Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง 2560/61

            ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 อนุมัติแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง 2560/61 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ รวม 14 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 551.659 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตและรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง รวมทั้งเพื่อให้ส่งเสริมและพัฒนาสินค้ามันสำปะหลังตลอดห่วงโซอุปทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดรายละเอียด >>>>>>

 
Powered by Allweb Technology.