Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่องราคาส่งออกมันเส้น

 

 

 

 

เรื่อง ราคาสง่ออกมนั เส้นระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2560
คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลติภัณฑ์มันสำปะหลังไทย
ประุชเมื่อวันที่ 29 สงิหาคม 2560 ได้มี

มติขอความร่วมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้น

ไม่ควรขายต่ำกว่าราคาตันละ 176 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี.เกาะสีชัง

 

ดาวน์โหลดไฟล์>>>> ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่องราคาส่งออกมันเส้น

 

 

 

 
Powered by Allweb Technology.