Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

หนังสือชี้แจงการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย

 

สืบเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศได้หารือร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับมัน สำปะหลัง 3 สมาคม ได้แก่สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์ม์ันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกี่ยวกับปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบกับปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำมา 3 ปี ติดต่อกันเพื่อกำหนดแนวทาง มาตรการต่างๆ ในการดูแลช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประกอบการมันสำปะหลัง เพื่อสร้างความเป็นธรรม และส่งผลต่อความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน

 

ดาวน์โหลดไฟล์>>>> หนังสือชี้แจงการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย


 

 

 

 
Powered by Allweb Technology.