Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

เข้าร่วมเป็นวิทยากร บรรยายข้อมูลสถานการณ์การผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง

           11 สิงหาคม 2560 คุณภาสกร สุรมูล รองเลขาธิการ และคุณประพันธ์ เขียนนอก ผู้จัดการสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากร บรรยายข้อมูลสถานการณ์การผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง ในการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ณ ห้องประชุมโรงแรมสตาร์เวลฯ จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 150 คน ประกอบด้วย ท่านเกษตรกรอำเภอซึ่งเป็น ผจก.มันแปลงใหญ่ ทั้ง 22 อำเภอ ผู้แทนหัวหน้าเกษตรกรมันแปลงใหญ่ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ หอการค้าจังหวัด กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคาร ธ.ก.ส.และผู้นำเกษตรกร โดยคาดว่าในช่วงต้นสัปดาห์หน้า จะเชิญผู้ประกอบการมันสำปะหลัง (โรงแป้ง/ลานมัน) มาร่วมประชุมเพื่อหารือ การเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มเกษตรกร และแนวทางข้อตกลง MOU ร่วมกันต่อไป
Powered by Allweb Technology.