Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ประชุมปรึกษาหารือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ

 

 

 

(12 พ.ค.2560) วันนี้ ที่จังหวัดนครราชสีมา เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา มีการประชุมปรึกษาหารือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ โดยมี นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานที่ประชุม ร่วมกับผู้แทนสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นายธีระ เอื้ออภิธร เลขาธิการ นายสมชาย ศรีตระกูล ที่ปรึกษา และตัวแทนผู้ประกอบการโรงแป้ง ลานมัน ประธานสภาเกษตรกร ผู้แทนเกษตรกร และหัวหน้าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด


สืบเนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมา เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ประสบปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำในพื้นที่จังหวัดต่างๆ องค์กรตัวแทนเกษตรกรในหลายจังหวัด จึงได้เสนอเรื่องเข้าไปยังรัฐบาล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงมีหนังสือด่วน สั่งการถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดต่างๆ รีบประชุมพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรเป็นการเร่งด่วน

การประชุมวันนี้ ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์การผลิต ราคามันสำปะหลังตกต่ำ จากผู้แทนสมาคมฯ ผู้ประกอบการโรงแป้ง ลานมัน ปัญหาหลักคือเรื่องตลาด จากการพึ่งพาตลาดเดียว (จีน) การขาดอำนาจการต่อรองของผู้ประกอบการค้าทั้งระบบ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ซึ่งทางสมาคมฯ ได้นำปัญหา และข้อเสนอแนะเสนอให้กับส่วนกลาง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ นับตั้งแต่ กลางเดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นมา แต่ ณ ปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด ส่งผลทำให้ราคาหัวมันสดที่เกษตรกรได้รับตกต่ำลงเรื่อยๆ สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในทุกพื้นที่ และมีแนวโน้มว่าเกษตรกรจำนวนมากได้เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นทดแทนที่ให้ผลตอบแทนดีกว่ามันสำปะหลัง เนื่องจากทนไม่ไหวกับสภาพการขาดทุนอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมา ซึ่งที่ประชุมได้แสดงความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้ และจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยทั้งระบบ และเป็นที่น่าเสียดายโอกาสทางการค้าโดยรวมของประเทศ เนื่องจากข้อมูลความต้องการมันสำปะหลังของตลาดยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุมจึงมีมติ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดรีบสรุปข้อมูลจากการประชุมในวันนี้ เพื่อรายงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรต่อ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้รัฐบาลเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำเป็นการเร่งด่วน

 
Powered by Allweb Technology.